Oddelenie rozvoja

Vedúca oddelenia rozvoja a referát pre rozvoj:

Ing. Viera Polášová
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 111a
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 153
E-mail: viera.polasova(zav.)ucm.sk 

Referenti:

Rerefentka pre investície:
Ing. René Haščák
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 111b
Úradne hodiny: pondelok, utorok a streda 10:30 - 11:30 hod.
Telefón: 033 5565 154
E-mail: rene.hascak(zav.)cm.sk

Referent pre verejné obstarávanie:
JUDr. Jana Žitníková
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 111b
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 154
E-mail: jana.zitnikova(zav.)ucm.sk 

Oddelenie rozvoja vykonáva najmä túto agendu:

 • pripravuje  a koordinuje  rozvojové  projekty univerzity;
 • spolupracuje na zabezpečovaní implementácie úloh vyplývajúcich z rozvojových projektov;
 • koordinuje spoluprácu jednotlivých súčastí univerzity súvisiacu s rozvojovými projektmi;
 • participuje na  spracovávaní návrhov koncepcií investičnej výstavby, materiálneho, priestorového a technologického vybavenia univerzity, didaktickej techniky a modernizácie vyučovacích priestorov;
 • v súčinnosti s ďalšími oddeleniami univerzity sa spolupodieľa na vytváraní optimálnych podmienok pre štúdium, ubytovanie, stravovanie, športové, kultúrne a iné mimoštudijné aktivity študentov;
 • zostavuje plán verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok;
 • zabezpečuje proces zadávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na poskytnutie služieb a zákaziek na uskutočňovanie stavebných prác;
 • v spolupráci s ďalšími súčasťami a oddeleniami univerzity  pripravuje  súťažné podklady na výber dodávateľov tovarov, služieb a stavebných prác;
 • vypracováva a zverejňuje oznámenia používané vo verejnom obstarávaní týkajúce sa zverejňovania zákaziek (napr. vyhlásenie verejného obstarávania, výzvy na predkladanie ponúk), zverejňuje oznámenie, resp. informáciu o výsledku verejného obstarávania a ďalšiu dokumentáciu na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, prípadne na webovom sídle publikačného úradu (v prípade nadlimitných zákaziek);
 • vykonáva komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi pri jednotlivých  zákazkách;
 • zabezpečuje zostavenie komisií na vyhodnocovanie ponúk, pracuje v komisiách na vyhodnotenie ponúk, podieľa sa na vyhodnocovaní ponúk, zabezpečuje administratívu verejného obstarávania zo zasadnutia komisií, vrátane spracovania zápisov;
 • gestoruje vyhodnocovanie ponúk, resp. vyhodnocuje ponuky uchádzačov (súťažné návrhy);
 • vykonáva verejné obstarávanie prostredníctvom elektronického kontraktačného systému;
 • metodicky usmerňuje ďalšie súčasti  a oddelenia univerzity pri nadobúdaní tovarov, zabezpečovaní poskytovania služieb a pri uskutočňovaní stavebných prác;
 • zabezpečuje predprojektovú a projektovú prípravu stavieb, rekonštrukcií, modernizácií a realizáciu schválených investičných akcií univerzity;
 • vo  vybraných prípadoch vykonáva technický dozor na stavbách;
 • zabezpečuje realizáciu stavebných činností dodávateľským spôsobom;
 • zabezpečuje záverečné vyhodnotenia stavieb, pripravuje podklady na zaradenie stavieb do majetku univerzity a zabezpečuje ich uvedenie do prevádzky;
 • vypracováva rozbory hospodárenia za investičnú oblasť;
 • vykonáva štatistické výkazníctvo v oblasti verejných prác;
 • pripravuje  podklady do výročných správ;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.