Oddelenie vonkajších vzťahov

Vedúca oddelenia vonkajších vzťahov:
Mgr. Simona Štefíčková
poverená vedením oddelenia
referentka pre mobility odchádzajúcich zamestnancov, odchádzajúcich študentov - stáže
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109b
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 177
E-mail: simona.stefickova(zav.)ucm.sk

Referentka pre vonkajšie vzťahy:
Mgr. Nikoleta Vanková, MBA
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109a
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 174
E-mail: nikoleta.vankova(zav.)ucm.sk

Oddelenie vonkajších vzťahov vykonáva najmä túto agendu:

 • vyhotovuje návrhy medzinárodných zmlúv so zahraničnými partnermi na univerzitnej úrovni, zabezpečuje a kontroluje ich plnenie;
 • vedie evidenciu zahraničných stykov univerzity, spracúva ich prehľad pre vedenie univerzity;
 • v spolupráci s katedrami a fakultami zabezpečuje vyslania a prijatia v rámci medzinárodných a univerzitných dohôd;
 • eviduje členstvo univerzity v medzinárodných organizáciách rôzneho charakteru a zabezpečuje ich udržovanie;
 • vybavuje zahraničnú korešpondenciu rektorátu v rozsahu spolupráce s partnerskými univerzitami a ďalšími partnerskými inštitúciami v zahraničí;
 • v spolupráci s katedrami, fakultami a rektorátom (podľa potreby) zabezpečuje prijatie oficiálnych hostí na univerzite;
 • zabezpečuje vysielanie členov vedenia univerzity a zamestnancov súčastí univerzity do zahraničia;
 • zabezpečuje ubytovanie prijímaných zamestnancov, študentov a hostí;
 • spolupracuje s odborom zahraničných stykov MŠVVaŠ SR a príslušnými útvarmi fakúlt univerzity;
 • v spolupráci s katedrami a fakultami aktívne vyhľadáva možnosti rozširovania kontaktov univerzity doma a v zahraničí;
 • zabezpečuje mobility študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov UCM;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.