Online Learning Agreement – usmernenie

Z dôvodu pripravovanej digitalizácie programu Erasmus od r. 2021 sa aj Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave zapája do skúšobnej prevádzky  nástroja Online Learning Agreement (OLA). Univerzita pracuje s OLA prostredníctvom nástroja Erasmus Dashboard.

Ak prijímajúca univerzita žiada od študenta UCM, aby použilo elektronickú formu OLA, fakultní koordinátori na UCM majú možnosť elektronického podpisu OLA.

Kontaktné osoby pre OLA na UCM:

  • Filozofická fakulta: Mgr. Veronika Michvocíková, PhD., fakultná Erasmus+ koordinátorka
  • Fakulta masmediálnej komunikácie: Mgr. Lenka Labudová, PhD., fakultný Erasmus+ koordinátor
  • Fakulta prírodných vied: RNDr. Beáta Vranovičová, PhD., prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
  • Fakulta sociálnych vied: PhDr. Richard Brix, PhD., fakultný Erasmus+ koordinátor
  • Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie: Mgr. Jana Koišová, PhD., zástupkyňa riaditeľa pre vedecko - výskumnú činnosť a kvalitu, Erasmus+ koordinátorka IFBLR

Kontaktné osoby treba uviesť na OLA do kolónky Kontaktná osoba, aby mohli OLA podpísať. Mail na kontaktnú osobu musí byť v OLA uvedený vo formáte meno.priezviskojohn(zav.)doeucm.sk, aby systém umožnil kontaktnej osobe podpísať LA elektronickým podpisom.

Postup je nasledovný:

  • The Online Learning Agreement je pre študentov  dostupný na https://learning-agreement.eu/start/ alebo prostredníctovm Erasmus App (dostupné v Google Store). Na horeuvedenej stránke nemusíte byť registrovaný ako OLA používateľ na používanie systému.
  • Študent si na základe ponuky ECTS kurzov na webe prijímajúcej univerzity vyberie predmety, ktoré bude študovať počas Erasmus mobility. Výber predmetov konzultuje s katedrovým koordinátorom. Na FMK, FSV a IFBLR je 1 koordinátor pre všetky katedry, na FF A FPV sú kvôli rôznorodosti študijných programov osobitne katedroví koordinátori a fakultní koordinátori, ktorí  koordinujú proces realizácie mobilít na fakultnej úrovni. Študenti FF a FPV tak prekonzultujú svoj výber predmetov do OLA s katedrovým koordinátorom a keď katedrový koordinátor odsúhlasí znenie OLA, študent alebo katedrový koordinátor zašle OLA na podpis fakultnému koordinátorovi.
  • Po obdržaní podpisov zo strany UCM študent zašle OLA na prijímajúcu univerzitu.
  • OLA podpísanú všetkými stranami zašle študent pracovníčke OVV pre odcházajúce mobility alebo ju upozorní, že OLA je podpísaná a pracovníčka si ju stiahne zo stránky Erasmus Dashboard.

V Trnave dňa 6.6.2019

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Inštitucionálny Erasmus+ koordinátor
prorektor pre vonkajšie vzťahy UCM