Opatrenie 1.2.

Projekty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave podporené v rámci Opatrenia 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti1. Názov projektu:   Implementácia nových foriem vzdelávania pre Fakultu masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Kód výzvy:  OPV-2009/1.2/01-SORO
ITMS kód:  26110230001
Doba riešenia:  05/2010 – 04/2012
Cieľ projektu:  Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť neustálu adaptáciu VŠ na potreby vedomostnej spoločnosti.
Aktivity projektu:  Tvorba študijného programu Media relations v anglickom jazyku, teoretická a praktická výučba študijného programu Media relations.
Celkové oprávnené výdavky projektu:  313 453,39 EUR2. Názov projektu:  Aplikovaná etika pre vedomostnú spoločnosť

Kód výzvy
:  OPV-2009/1.2/01-SORO
ITMS kód:  26110230002
Doba riešenia:  09/2010 – 08/2013
Cieľ projektu:  Vytvorenie a aplikácia vzdelávacieho programu, ktorý po obsahovej aj formálnej stránke napĺňa potreby vedomostnej spoločnosti.
Aktivity projektu:  Analýza a adaptácia e-learningového systému vzdelávania; tvorba vzdelávacieho programu Aplikovaná etika, teoretická a praktická výučba vzdelávacieho programu Aplikovaná etika, spolupráca inštitúcií - networking v oblasti aplikovanej etiky.
Celkové oprávnené výdavky projektu:  370 398,00 EUR


3. Názov projektu:  Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Kód výzvy
:  OPV-2009/1.2/01-SORO
ITMS kód:  26110230003
Doba riešenia:  05/2010 – 04/2013
Cieľ projektu:  Podpora vzdelávania ľudských zdrojov UCM v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť neustálu adaptáciu VŠ na potreby vedomostnej spoločnosti
Aktivity projektu:  Tvorba e-learningu v odbore Masmediálne štúdie (navrhnúť systém sledovania kvality vyučovania a pripraviť odborný materiál, pomôcky a techniku pre budúcu výučbu); aplikácia e-learningovej výučby (realizácia teoretickej a praktickej výučby skúšobných kurzov na základe metodologických príručiek vytvorených ako výstup predchádzajúcej aktivity.
Celkové oprávnené výdavky projektu:  301 103,10 EUR


4. Názov projektu:  Zvýšenie kvality vzdelávania na FPV UCM v Trnave v študijnom programe „Aplikovaná chémia a biochémia“

Kód výzvy
:  OPV-2010/1.2/02-SORO
ITMS kód:  26110230051
Doba riešenia:  01/2012 – 12/2013
Cieľ projektu:  Podpora zvyšovania kvality vzdelávania v študijných programoch FPV UCM v Trnave zavedením systémov merania kvality a hodnotenia.
Aktivity projektu:  Návrh a overenie systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Aplikovaná chémia a biochémia
Celkové oprávnené výdavky projektu:  330 153,50 EUR


5. Názov projektu:  Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečovania kvality v podmienkach FMK UCM Trnava

Kód výzvy:  OPV-2010/1.2/02-SORO
ITMS kód:  26110230062
Doba riešenia:  01.01.2012 – 30. 04. 2013
Cieľ projektu:  Podpora zvýšenia kvality vzdelávania s cieľom adaptácie na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.
Aktivity projektu:  Návrh a overenie systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe marketingová komunikácia
Celkové oprávnené výdavky projektu:  546 515,97 EUR


6. Názov projektu:  Tvorba a inovácia študijných programov FPV UCM v Trnave s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti

Kód výzvy
:  OPV-2011/1.2/03-SORO
ITMS kód:  26110230068
Doba riešenia:  01/2013 – 12/2015
Cieľ projektu:  Inovácia študijných programov FPV UCM v Trnave s cieľom prepojenia vzdelávania na aktuálne požiadavky praxe.
Prispieť k zvyšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom rozvoja profesijných kompetencií vysokoškolských učiteľov
Aktivity projektu:  Tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti
Rozvoj profesionálneho rastu učiteľov FPV UCM zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania
Celkové oprávnené výdavky projektu:  1 042 971,36 EUR


7. Názov projektu:  Skvalitnenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry na ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín pomocou metód výučby cudzích jazykov na FF UCM v Trnave

Kód výzvy
:  OVP-2012/1.2/06-SORO
ITMS kód:  26110230098
Doba riešenia:  10/2013 – 03/2015
Cieľ projektu:  Skvalitniť vysokoškolskú prípravu budúcich učiteľov na výučbu slovenčiny na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín pomocou metód výučby cudzích jazykov.
Aktivity projektu:
1.1. Vytvorenie študijného programu pre 1. stupeň VŠ štúdia
1.2. Vytvorenie študijného programu pre 2. stupeň VŠ štúdia
2.1. Príprava sylabov a študijných materiálov pre študijný program pre 1. stupeň VŠ štúdia
2.2. Príprava sylabov a študijných materiálov pre študijný program pre 2. stupeň VŠ štúdia
Celkové oprávnené výdavky projektu:  232 694,75 Eur8. Názov projektu:  Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave

Kód výzvy:  OVP-2012/1.2/05-SORO
ITMS kód:  26110230104
Doba riešenia:  09/2013 – 08/2015
Cieľ projektu:  Skvalitniť a posilniť ľudské zdroje vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave prostredníctvom tvorby a implementácie vzdelávacieho programu VŠ pedagogiky a realizácie dvoch nových doktorandských programov
Aktivity projektu:
1.1. Tvorba vzdelávacieho programu VŠ pedagogika
1.2. Teoretická a praktická výučba vzdelávacieho programu VŠ pedagogika
2.1. Realizácia doktorandského programu Etnológia
2.2. Realizácia doktorandského programu Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Celkové oprávnené výdavky projektu: 449 305,- Eur