Opatrenie 2.2.

Projekt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave podporené v rámci Opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

1. Názov projektu:  Vývoj a inštalácia lyzimetrických zariadení pre racionálne hospodárenie na pôde v udržateľnej rastlinnej výrobe

Kód výzvy:  OPVaV-2009/2.2/04-SORO
ITMS kód:    26220220106
Doba riešenia projektu:  1/2011 – 4/2013

Hlavný partner - prijímateľ:  Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Výška celkových oprávnených výdavkov spoluriešiteľa (UCM):  104 637,00 EUR 

Kontaktné osoby:   Vedúci projektu: doc. Dr. habil. RNDr. Juraj Lesný, PhD., tel. 033 5921 455:, e-mail: juraj.lesnyjohn(zav.)doeucm.sk