Opatrenie 5.1.

Projekty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave podporené v rámci Opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu


1. Názov projektu:   Rozvoj informačno-komunikačných technológií na UCM v Trnave

Kód výzvy:   OPVaV-2011/5.1/01-SORO
ITMS kód:    26250120007
Doba riešenia projektu:  12/2008 – 2/2012
Cieľ projektu:  Budovanie infraštruktúry Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a modernizácia jej vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

Aktivity projektu:
Rekonštrukcia fasády budovy UCM, Nám. J. Herdu 2 v Trnave
Rekonštrukcia sociálnych zariadení budovy UCM Trnava, Nám. J. Herdu 2
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a WC- budova UCM kino OKO- Trnava, Hajdóczyho
Rekonštrukcia budovy UCM v Trnave- Skladová 3
Úprava vnútorných priestorov 1.NP (Špačince)
Rozšírenie a rekonštrukcia IKT sietí na UCM
Vybudovanie multimediálneho laboratória FMK UCM
Vybudovanie jazykového laboratória FF UCM

Celkové oprávnené výdavky projektu:   5 144 564,41 EUR 
Podrobnejšie informácie o projekte
Fotogaléria

Kontaktné osoby:   Stavebná časť:  Ing. Ján Miklánek,    tel.: 0903 714 276, e-mail: miklanekjan(zav.)stonline.sk
Vedúci projektu:   Ing. Eva Čapošová, tel.: 033 5565 103,  e-mail: eva.caposova(zav.)ucm.sk2. Názov projektu:   Budovanie a modernizácia informačno-komunikačných technológií na UCM v Trnave

Kód výzvy:   OPVaV-2011/5.1/02-SORO
ITMS kód:    26250120015
Doba riešenia projektu:  09/2009 – 08/2012
Cieľ projektu:  Zvýšiť kvalitu vzdelávania na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave pomocou investícií do hmotnej infraštruktúry, modernizácie informačno-komunikačných technológií a IKT sietí.

Aktivity projektu:  
Realizácia stavebných zámerov žiadateľa
Realizácia komplexného riešenia IKT na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Celkové oprávnené výdavky projektu:   4 257 508,44 EUR

Podrobnejšie informácie o projekte
Fotogaléria

Kontaktné osoby:  Stavebná časť:  Ing. Ján Miklánek,    tel.: 0903 714 276, e-mail: miklanekjan(zav.)stonline.sk
Vedúci projektu:  Ing. Matej Lackovič, tel.: 033 5565 192, e-mail: matej.lackovic(zav.)ucm.sk3. Názov projektu:  Prístavba vzdelávacích priestorov na UCM v Trnave ako investícia do hmotnej infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Kód výzvy:   OPVaV-2011/5.1/04-SORO
ITMS kód:    26250120050
Doba riešenia projektu:  10/2012 – 12/2015
Cieľ projektu:   Prostredníctvom prístavby vzdelávacích priestorov skvalitniť infraštruktúru UCM v Trnave a zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu

Aktivity projektu:  Prístavba veľkokapacitných učební
Celkové výdavky projektu:  2 551 905,46 EUR

Podrobnejšie informácie o projekte
Fotogaléria

Kontaktné osoby:  Stavebná časť:  Ing. Ján Miklánek,    tel.: 0903 714 276, e-mail: miklanekjan(zav.)stonline.sk 
Vedúci projektu: Ing. Viera Polášová, tel.: 033 5565 153, e-mail: viera.polasova(zav.)ucm.sk

4. Názov projektu:  Budovanie infraštruktúry a modernizácia vybavenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód výzvy:   OPVaV-2013/5.1/05-SORO 
ITMS kód:    26250120072
Doba riešenia projektu:  11/2014 – 12/2015
Cieľ projektu:   Cieľom projektu je rekonštrukcia objektov Univerzity a modernizácia výučbového a výskumného procesu prostredníctvom  zavedenia moderných technológií do vzdelávacieho procesu

Aktivity projektu:
Rekonštrukcia objektov UCM za účelom zvýšenia kvality vzdelávania
Dovybavenie a modernizácia technológií, IKT infraštruktúry a vnútorného vybavenia
Celkové výdavky projektu:  2 524 456,24 EUR
Fotogaléria

Kontaktné osoby:
Ing. Lenka Hlinková,  e-mail: lenka.hlinkova(zav.)mpprofit.sk
Ing. Viera Polášová, e-mail: viera.polasova(zav.)ucm.sk, tel.: 033 5565 153