Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Kód výzvy: OPII-VA/DP/2020/9.4-01
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie

Názov projektu riešeného na UCM v Trnave: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
Prioritná os: 313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Názov prijímateľa: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Sídlo prijímateľa: Námestie Jozefa Herdu 577/2, 917 01 Trnava
Kód projektu: 313011ASN4
Doba riešenia: marec 2020 - jún 2023
Miesto realizácie: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Financovanie projektu:
Celkové oprávnené výdavky: 3 201 735,18 €
Nenávratný finančný príspevok: 3 050 198,42 €

INFORMÁCIE O PROJEKTE