Organizačné oddelenie

Úradné hodiny:

Pondelok: neúradný deň
Utorok: 8:30 - 11:00 hod., 12.30 - 14.00 hod.
Streda: neúradný deň
Štvrtok: 8:30 - 11:00 hod., 12.30 - 14.00 hod.
Piatok: neúradný deň

Vydávanie diplomov:
Kancelária 112a, 110a
Utorok: 8:30 - 11:00 hod.

Vedúca oddelenia a referát pre akademické činnosti:

PhDr. Zuzana Mikulková, MBA
Kancelária 110b (Nám. J. Herdu 2, Trnava, prvé poschodie)
Telefón: 033 5565 141
E-mail: zuzana.mikulkova(zav.)ucm.sk

Referentky:

Slávka Dejczővá
Organizačné oddelenie UCM
referentka pre študijné záležitosti a prijímacie konanie IFBLR
Kancelária 110a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 116
E-mail: slavka.dejczova(zav.)ucm.sk

Mgr. Anna Mackovčínová, MBA
Organizačné oddelenie UCM
referentka – koordinátorka pre sociálne záležitosti študentov
referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom
Kancelária 110a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 116
E-mail: anna.mackovcinova(zav.)ucm.sk

PhDr. Jana Polakovičová, MBA
Organizačné oddelenie UCM
referentka
- Centrum podpory študentov UCM so špecifickými potrebami
- sociálne záležitosti študentov IFBLR, FPV (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné, doktorandské, pre zahraničných študentov)
- školné a poplatky spojené so štúdiom na IFBLR, FPV
- rigorózne konanie študentov IFBLR FPV
- študentské pôžičky pre študentov IFBLR, FPV
Kancelária: 112a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 117
E-mail: jana.polakovicova(zav.)ucm.sk

Úradné hodiny - Centrum podpory študentov UCM so špecifickými potrebami:

Pondelok: 8:30 - 11:00 hod., 12.30 - 14.00 hod.
Utorok: neúradný deň
Streda: 8:30 - 11:00 hod., 12.30 - 14.00 hod.
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: neúradný deň

Organizačné oddelenie vykonáva najmä túto agendu:

 • zabezpečuje činnosti súvisiace s problematikou bakalárskeho, magisterského a doktorského štúdia;
 • vykonáva správu študijnej agendy univerzitných študijných programov;
 • vykonáva kontrolu úspešného absolvovania študijného programu a oprávnenosti na vydanie diplomu absolventovi UCM, vrátane kontroly študijnej dokumentácie;
 • na základe návrhov jednotlivých súčastí UCM zabezpečuje a pripravuje návrh harmonogramu štúdia pre nasledujúci akademický rok;
 • zabezpečuje a pripravuje návrh na určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom pre nasledujúci akademický rok;
 • na základe návrhov jednotlivých súčastí UCM spracúva a následne predkladá vedeniu UCM návrh prijímacieho konania na nasledujúci akademický rok;
 • predkladá rozdelenie dotácií pre motivačné štipendia na jednotlivé súčasti UCM v zmysle metodiky pre rozpočet MŠ;
 • spracovanie termínov prijímacích konaní v AIS-e;
 • zabezpečuje vydávanie dokladov o štúdiu, vedenie matrík;
 • vydáva duplikáty dokladov o absolvovaní štúdia a potvrdenia o absolvovaní štúdia;
 • vykonáva agendu súvisiacu s vydávaním dokladov o absolvovaní rigorózneho konania a špecializačného štúdia;
 • rozhoduje o právach uchádzačov o štúdium na fakultách UCM, preskúmava rozhodnutia o neprijatí na štúdium;
 • zabezpečuje agendu udeľovania cien a odmien pre študentov a absolventov UCM;
 • spracúva celkové informácie a prehľad o štúdiu a štatistických hláseniach;
 • zabezpečuje export štatistických výkazov pre zber údajov z výkazov MŠVVŠ SR;
 • príprava podkladov pre výročnú správu univerzity, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti;
 • koordinuje a vykonáva činnosti súvisiace s evidenciou a spracovávaním školného a poplatkov spojenými so štúdiom pre univerzitné študijné programy v súlade s platnými predpismi;
 • vykonáva poradenskú činnosť pre študentov súvisiacu s evidenciou a spracovávaním školného a poplatkov spojenými so štúdiom pre univerzitné študijné programy;
 • koordinuje, spracúva a vykonáva činnosti súvisiace so sociálnymi štipendiami v súlade s platnými predpismi;
 • koordinuje, spracúva a vykonáva činnosti súvisiace s motivačnými štipendiami pre univerzitné študijné programy v súlade s platnými predpismi;
 • koordinuje, spracúva a vykonáva činnosti súvisiace s štipendiami doktorandov pre univerzitné študijné programy v súlade s platnými predpismi;
 • koordinuje, spracúva a vykonáva činnosti súvisiace so štipendiami zahraničných študentov pre univerzitné študijné programy v súlade s platnými predpismi;
 • vedie štatistiku jednotlivých stupňov, foriem štúdia a štruktúru univerzitných študijných programov;
 • eviduje rozhodnutia o akreditovaných študijných programoch na jednotlivých fakultách UCM;
 • zabezpečuje dokumentáciu o kompatibilite štúdia na UCM so zahraničím;
 • vykonáva činnosti spojené s uznávaním dokladov o vzdelaní nadobudnutých na zahraničných vysokých školách;
 • koordinuje a organizačne zabezpečuje promócie absolventov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia na UCM;
 • vykonáva agendu súvisiacu s vydávaním rigoróznych diplomov;
 • spolupodieľa sa na zabezpečovaní a koordinovaní najvýznamnejších celouniverzitných akcií vzdelávacieho, vedeckého i kultúrno-spoločenského charakteru;
 • eviduje jednotlivé stupne, formy, fakultných a univerzitných študijných programov a ich štruktúru;
 • zabezpečuje, aby študijné odbory akreditované na UCM boli v čo najväčšej miere prístupné aj študentom so zdravotným postihnutím, zdravotne oslabeným a študentom so špecifickými poruchami učenia;
 • zabezpečuje informovanosť o podmienkach štúdia uchádzačom so špecifickými potrebami, koordinuje služby a pomoc týmto študentom na univerzite (napr. asistencia pri štúdiu);
 • poskytuje poradenstvo a aktívne presadzuje riešenia individuálnych študijných záležitostí zdravotne postihnutých študentov;
 • spolupracuje so všetkými vyučujúcimi ako aj so zamestnancami a s kontaktnými osobami pre študentov so špecifickými potrebami na fakultách a ďalších pracoviskách UCM za účelom riadneho plnenia ich  študijných povinností;
 • spolupracuje s obdobnými pracoviskami na iných vysokých školách a s organizáciami ľudí s postihnutím;
 • vyjadruje sa k stavebným úpravám ubytovacích a stravovacích zariadení, k zariadeniu izieb pre študentov s postihnutím, k zabezpečeniu špeciálnych stravovacích a iných služieb;
 • komunikuje a vedie evidenciu s cudzineckou políciou;
 • spracovanie portálu VŠ – univerzitné študijné programy;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.