Organizačné oddelenie

Úradné hodiny:

Počas pandemickej situácie:

Utorok 8:30 - 11:00 hod.
Štvrtok 8:30 - 11:00 hod.

Od 1. septembra do 30. júna daného akademického roka:

 Utorok   8:30 - 11:00 hod.   12:30 - 14:00 hod. 
 Štvrtok  8:30 - 11:00 hod.  12:30 - 14:00 hod.
Od 1. júla do 31. augusta počas letných prázdnin daného akademického roka:
 Utorok   8:30 - 11:00 hod. 
 Štvrtok  8:30 - 11:00 hod.

Centrum podpory  študentom UCM so špecifickými potrebami,
Kultúrne a športové aktivity:

Utorok: 8:30 -11:00 hod. 12:30 - 14:00 hod.
Štvrtok: 8:30 -11:00 hod 12:30 - 14:00 hod.

Mgr. Anna Mackovčínová, MBA
Vladimíra Mikulková
Nám. J. Herdu 2, 1. poschodie, miestnosť 110b
Tel.: 033 5565 117
E-mail: anna.mackovcinovajohn(zav.)doeucm.sk,">anna.mackovcinovajohn(zav.)doeucm.skvladimira.mikulkovajohn(zav.)doeucm.sk

Vydávanie diplomov:

Iba po telefonickej alebo e-mailovej dohode.

 Utorok:   8:30 - 11:00 hod. 

Mgr. Jana Polášová
Martina Brestičová
Nám. J. Herdu 2, 1. poschodie, miestnosť 110a
Tel.: 033 5565 116
E-mail: jana.polasovajohn(zav.)doeucm.sk ; martina.bresticovajohn(zav.)doeucm.sk

Vedúca oddelenia a referát pre akademické činnosti:

PhDr. Zuzana Mikulková, MBA
Kancelária 112a (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 141
E-mail: zuzana.mikulkovajohn(zav.)doeucm.sk

Referentky:

Mgr. Anna Mackovčínová, MBA
Organizačné oddelenie UCM
- referentka – koordinátorka pre sociálne záležitosti študentov (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné, doktorandské, pre zahraničných študentov – PhD.)
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom (PhD.)
- sociálne záležitosti študentov FZV UCM (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné) - školné a poplatky spojené so štúdiom na FZV UCM
- Športové a kultúrne aktivity
- Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
Kancelária 110b (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 117
E-mail: anna.mackovcinovajohn(zav.)doeucm.sk

Vladimíra Mikulková
Organizačné oddelenie UCM
- referentka - sociálne záležitosti študentov IM UCM (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné)
- školné a poplatky spojené so štúdiom na IM UCM
- rigorózne konanie študentov FPV UCM, FF UCM, FMK UCM, FSV UCM, FZV UCM
- Športové a kultúrne aktivity
- Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
Kancelária: 110b (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 117
E-mail: vladimira.mikulkovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Jana Polášová
Organizačné oddelenie UCM
- referentka – koordinátorka pre sociálne záležitosti (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné) pre FPV UCM, FF UCM, FSV UCM
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom pre FPV UCM, FF UCM, FSV UCM - vydávanie diplomov
Kancelária: 110a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 116
E-mail: jana.polasovajohn(zav.)doeucm.sk

Martina Brestičová
Organizačné oddelenie UCM
- referentka – koordinátorka pre sociálne záležitosti študentov (všetky druhy štipendií – sociálne, motivačné) pre FMK UCM
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom pre FMK UCM - vydávanie diplomov
Kancelária 110a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 116
E-mail: martina.bresticovajohn(zav.)doeucm.sk

Organizačné oddelenie vykonáva najmä túto agendu:

 • zabezpečuje činnosti súvisiace s problematikou bakalárskeho, magisterského a doktorského štúdia;
 • vykonáva správu študijnej agendy univerzitných študijných programov;
 • vykonáva kontrolu úspešného absolvovania študijného programu a oprávnenosti na vydanie diplomu absolventovi UCM, vrátane kontroly študijnej dokumentácie;
 • na základe návrhov jednotlivých súčastí UCM zabezpečuje a pripravuje návrh harmonogramu štúdia pre nasledujúci akademický rok;
 • zabezpečuje a pripravuje návrh na určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom pre nasledujúci akademický rok;
 • na základe návrhov jednotlivých súčastí UCM spracúva a následne predkladá vedeniu UCM návrh prijímacieho konania na nasledujúci akademický rok;
 • predkladá rozdelenie dotácií pre motivačné štipendia na jednotlivé súčasti UCM v zmysle metodiky pre rozpočet MŠ;
 • spracovanie termínov prijímacích konaní v AIS-e;
 • zabezpečuje vydávanie dokladov o štúdiu, vedenie matrík;
 • vydáva duplikáty dokladov o absolvovaní štúdia a potvrdenia o absolvovaní štúdia;
 • vykonáva agendu súvisiacu s vydávaním dokladov o absolvovaní rigorózneho konania a špecializačného štúdia;
 • rozhoduje o právach uchádzačov o štúdium na fakultách UCM, preskúmava rozhodnutia o neprijatí na štúdium;
 • zabezpečuje agendu udeľovania cien a odmien pre študentov a absolventov UCM;
 • spracúva celkové informácie a prehľad o štúdiu a štatistických hláseniach;
 • zabezpečuje export štatistických výkazov pre zber údajov z výkazov MŠVVŠ SR;
 • príprava podkladov pre výročnú správu univerzity, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti;
 • koordinuje a vykonáva činnosti súvisiace s evidenciou a spracovávaním školného a poplatkov spojenými so štúdiom pre univerzitné študijné programy v súlade s platnými predpismi;
 • vykonáva poradenskú činnosť pre študentov súvisiacu s evidenciou a spracovávaním školného a poplatkov spojenými so štúdiom pre univerzitné študijné programy;
 • koordinuje, spracúva a vykonáva činnosti súvisiace so sociálnymi štipendiami v súlade s platnými predpismi;
 • koordinuje, spracúva a vykonáva činnosti súvisiace s motivačnými štipendiami pre univerzitné študijné programy v súlade s platnými predpismi;
 • koordinuje, spracúva a vykonáva činnosti súvisiace s štipendiami doktorandov pre univerzitné študijné programy v súlade s platnými predpismi;
 • koordinuje, spracúva a vykonáva činnosti súvisiace so štipendiami zahraničných študentov pre univerzitné študijné programy v súlade s platnými predpismi;
 • vedie štatistiku jednotlivých stupňov, foriem štúdia a štruktúru univerzitných študijných programov;
 • eviduje rozhodnutia o akreditovaných študijných programoch na jednotlivých fakultách UCM;
 • zabezpečuje dokumentáciu o kompatibilite štúdia na UCM so zahraničím;
 • vykonáva činnosti spojené s uznávaním dokladov o vzdelaní nadobudnutých na zahraničných vysokých školách;
 • koordinuje a organizačne zabezpečuje promócie absolventov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia na UCM;
 • vykonáva agendu súvisiacu s vydávaním rigoróznych diplomov;
 • spolupodieľa sa na zabezpečovaní a koordinovaní najvýznamnejších celouniverzitných akcií vzdelávacieho, vedeckého i kultúrno-spoločenského charakteru;
 • eviduje jednotlivé stupne, formy, fakultných a univerzitných študijných programov a ich štruktúru;
 • zabezpečuje, aby študijné odbory akreditované na UCM boli v čo najväčšej miere prístupné aj študentom so zdravotným postihnutím, zdravotne oslabeným a študentom so špecifickými poruchami učenia;
 • zabezpečuje informovanosť o podmienkach štúdia uchádzačom so špecifickými potrebami, koordinuje služby a pomoc týmto študentom na univerzite (napr. asistencia pri štúdiu);
 • poskytuje poradenstvo a aktívne presadzuje riešenia individuálnych študijných záležitostí zdravotne postihnutých študentov;
 • spolupracuje so všetkými vyučujúcimi ako aj so zamestnancami a s kontaktnými osobami pre študentov so špecifickými potrebami na fakultách a ďalších pracoviskách UCM za účelom riadneho plnenia ich  študijných povinností;
 • spolupracuje s obdobnými pracoviskami na iných vysokých školách a s organizáciami ľudí s postihnutím;
 • vyjadruje sa k stavebným úpravám ubytovacích a stravovacích zariadení, k zariadeniu izieb pre študentov s postihnutím, k zabezpečeniu špeciálnych stravovacích a iných služieb;
 • komunikuje a vedie evidenciu s cudzineckou políciou;
 • spracovanie portálu VŠ – univerzitné študijné programy;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.