ORGANIZAČNÉ PORIADKY A ZRIAĎOVACIE LISTINY

VP č. 11/2022 - Organizačný poriadok rektorátu UCM (účinnosť od 1. 10. 2022)
- Organizačná schéma UCM - rektorát, úsek rektora
- Organizačná schéma UCM - rektorát, úsek kvestora
- Organizačný poriadok rektorátu UCM (úplné znenie)

VP č. 12/2020 - Organizačný poriadok rektorátu UCM (účinnosť od 1. 7. 2020)
VP č. 12/2020 - Organizačný poriadok rektorátu UCM (úplné znenie) (účinnosť od 1. 7. 2020)
VP č. 17/2020 - Organizačný poriadok rektorátu UCM, dodatok č. 1 (účinnosť od 21. 9. 2020)
VP č. 19/2021 - Organizačný poriadok rektorátu UCM, dodatok č. 2 (účinnosť od 1. 5. 2021)
Organizačná schéma UCM – rektorát, úsek rektora (účinnosť od 1. 5. 2021)
Organizačná schéma UCM – rektorát, úsek kvestora (účinnosť od 1. 5. 2021)

VP č. 7/2018 - Organizačný poriadok Ústavu občianskej spoločnosti (účinnosť od 9. 7. 2018)

Zriaďovacia listina Inšitútu manažmentu (zriadený dňom 1. 6. 2020)
Zriaďovacia listina Fakulty zdravotníckych vied (zriadená dňom 1. 6. 2020)