Oznam rektora UCM ohľadom vstupu zamestnancov do budov UCM od 29.11.2021 ( aktual 28.11.2021)

S účinnosťou d 29.11.2021 nadobúda účinnosť VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 264/2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa. Vyhláška je k dispozícii k nahliadnutiu TU.

Vzhľadom k novej povinnosti zamestnávateľa bude od 29.11.2021 umožnený vstup na pracovisko zamestnancom UCM v režime OTP nasledovne:

  1. Zamestnanci, ktorí sú kompletne očkovaní a zaslali v zmysle Opatrenia rektora UCM č. 7/2021 kópiu Covid passu, alebo kópiu potvrdenia o očkovaní na Personálno-právne oddelenie UCM, môžu voľne vstupovať do budov UCM. Covid pass, alebo potvrdenie o očkovaní majú pri sebe pre prípad náhodnej internej, alebo externej kontroly.
  2. Zamestnanci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a zaslali v zmysle Opatrenia rektora UCM č. 7/2021 kópiu Covid passu, alebo kópiu potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19 od príslušného lekára na Personálno-právne oddelenie UCM, môžu voľne vstupovať do budov UCM. Covid pass, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 majú pri sebe pre prípad náhodnej internej, alebo externej kontroly.
  3. Ostatní zamestnanci sa preukazujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (napríklad RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test) nie starším ako 7 dní od odberu.

Ak sa na vstup do budovy dostaví zamestnanec, ktorý sa nebude vedieť preukázať ani jedným z vyššie uvedených dokladov, kontaktuje referenta BOZP:

Ing. Ivana Kopčániho, PhD., (ivan.kopcanijohn(zav.)doeucm.sk, 033 5565 148, 0904 913 795), čase od 8:00-10:00 hod.,

ktorý zamestnanca otestuje testami, ktorých nákup zabezpečí UCM. Na otestovanie poslúži vyhradená miestnosť prvého kontaktu, oproti vrátnici v centrálnej budove, nám. J. Herdu 2. Výsledok testu zapíše do evidencie (meno, priezvisko, deň testovania, typ testu, výsledok testu, podpis testovaného zamestnanca) a zamestnancovi vydá potvrdenie o testovaní, ktoré v prípade jeho negativity slúži na splnenie podmienky podľa bodu 3.

Zároveň oznamujeme zamestnancom, že kontrolór UCM Ing. Gabriel Kubál, bude vykonávať pravidelnú kontrolu zamestnancov, ktorí sa nachádzajú na pracovisku a v budovách UCM a žiadame ich, aby mu poskytli maximálnu možnú súčinnosť a preukazovali sa jedným z vyššie uvedených dokladov. V opačnom prípade môže byť konanie zamestnanca vyhodnotené ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Vedenie UCM nemá v záujme diverzifikovať zamestnancov na očkovaných a iných, má v záujme o vytvorenie zdravých pracovných podmienok pre všetkých zamestnancov UCM. Vedenie UCM preto žiada a prosí zamestnancov, aby dodržiavali prijaté opatrenia a do zamestnania chodili zdraví a svojim konaním neohrozovali zdravie a život ostatných zamestnancov a ich rodín.