Oznamy a aktuality Oddelenia medzinárodných vzťahov

Výzva na zaslanie nominácií na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v AR 2023/2024

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave prostredníctvom Oddelenia medzinárodných vzťahov vyhlasuje výzvu na zaslanie nominácií študentov a zamestnancov na Erasmus mobility v AR 2023/2024.

Oprávnenými účastníkmi mobilít študentov sú študenti denného alebo externého štúdia na UCM na všetkých stupňoch štúdia /bakalárskom, magisterskom, doktorandskom. Študent sa môže mobility štúdium/stáž zúčastniť už od 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia.
 
Oprávnenými účastníkmi mobilít zamestnancov sú:
  • pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci VŠ, ktorí sú zamestnaní na UCM plný úväzok. Pedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť výučby (STA) a školenia (STT), nepedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia (STT);
  • zamestnanci z podnikov pracujúci v organizácii v krajine programu, ktorá pôsobí na trhu práce alebo v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a ktorých pozvala vysoká škola na výučbu (STA);
  • môžu byť aj študenti doktorandského štúdia, ak sú zároveň zamestnancami vysokej školy.
Typy mobilít:
  • Mobilita študenta štúdium SMS (krátkodobá aj dlhodobá)
  • Mobilita študenta stáž SMT (krátkodobá aj dlhodobá)
  • Kombinovaná mobilita SMS + SMT – kombinácia štúdia a stáže
  • Mobilita zamestnanca za účelom výučby STA
  • Mobilita zamestnanca za účelom školenia STT
  • Kombinovaná mobilita STA + STT – kombinácia výučby a školenia
Každý účastník Erasmus mobility musí prejsť transparentným výberovým konaním.
 
Termín: 31. januára 2023
Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: Mgr. Simona Štefíčková
Zdroj: Oddelenie medzinárodných vzťahov
Dátum vloženia: 20.12.2022