Pamätná medaila k 25. výročiu založenia UCM

Medzinárodné vedecké sympózium (6/2023)
Pri príležitosti konania Medzinárodného vedeckého sympózia zameraného na aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy v prostredí slovenských a československých komunít v Kanade a Argentíne v dńoch 21.6 a 22.6.2023 na UCM v Trnave  rektorka UCM v Trnave prof. Mgr. K. Slobodová Nováková, PhD. odovzdala pamätné medaily k 25. výročiu založenia UCM prof. Mariánovi Mark Stolárikovi, Ph. D. (emeritný profesor University of Ottawa, Kanada) a profesorovi Jánovi Botíkovi (emeritný profesor na UKF v Nitre) za ich dlhoročnú spoluprácu a príspevok k rozvoju vedy a výskumu na UCM v Trnave.

(Viac: https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/3398/)

Otvorenie akademického roku a inaugurácia rektorky UCM (09/2022)
Pri príležitosti 25. výročia vzniku univerzity boli na akademickej slávnosti - Otvorení akademického roku a inaugurácii rektorky UCM spojenej s oslavami vzniku univerzity (konalo sa 19.9.2022) odovzdané Pamätné medaily k 25. výročiu založenia UCM.

(Viac: https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/3083/)

Ocenenia boli udelené spolupracujúcim inštitúciám:

 • Slovenská akadémia vied SR
 • Trnavský samosprávny kraj
 • Slovak Business Agency
 • Základná škola na Námestí Slovenského učeného tovarišstva v Trnave
 • Univerzitná nemocnica v Bratislave
 • Tlačová agentúra Slovenskej republiky
 • Občianske združenie Európsky Dialóg
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Slovenská rektorská konferencia

Ocenenia prevzali absolventky a absolventi UCM za aktívnu spoluprácu s univerzitou a šírenie jej dobrého mena:

 • Mgr Peter Orosz – navrhla FSV za výsledky v štúdiu, za realizovanie a aktívnu participáciu na rozvojových projektoch, promo aktivitách FSV UCM, ŠVOČ, športových aktivitách.
 • Mgr. Kamil Turčan – navrhla FSV za 3. miesto v medziuniverzitnom kole ŠVOČ  (UKF NR, 14. jún 2022).
 • Mgr. Jozef Viskupič – navrhla FMK za dlhoročnú výbornú spoluprácu, za vytváranie praktických príležitostí pre študentov.
 • Mgr Ján Svoboda, PhD. – navrhla FMK za dlhoročnú spoluprácu s absolventom na projektoch, za šírenie pozitívneho imidžu fakulty a reprezentáciu jej hodnôt.
 • Mgr. Rebeka Martinkovičová – navrhla FZV,  za športovú reprezentáciu – je mnohonásobná medailistka z ME a MS, vrátane zlatých medailí v pretláčaní rukou (armwrestling).
 • Mgr. Andrea Strečanská – navrhla FZV, za príkladné zdravotnícke a dobrovoľnícke aktivity počas pandémie.
 • PhDr. Radoslav Repa - navrhla FF, ako absolvent postupne pracoval na významných postoch v rámci inštitúcií a úradov s celoslovenskou pôsobnosťou, ale i v medzinárodnom prostredí . V súčasnosti pracuje ako generálny riaditeľ sekcie ministerstva Slovenskej republiky so zameraním na  digitálnu agendu zameranej prevažne na európsku digitálnu problematiku a nové IKT technológie.
 • Mgr. Paulína Mikulová - navrhla FF. Úspešná absolventka študijného programu psychológia na Katedre psychológie FF UCM v Trnave. Pracuje ako hlavný štátny radca  v expertíznom ústave s celoslovenskou pôsobnosťou.
 • RNDr. Sabina Latka, PhD.- navrhla FPV za vynikajúcu reprezentáciu FPV UCM a spoluprácu pri ďalšom rozvoji študijných programov na FPV.
 • RNDr. Denisa Partelová, PhD. – navrhla FPV UCM. Za vynikajúcu reprezentáciu FPV UCM a spoluprácu pri realizácii vedecko-výskumnej činnosti na FPV.
 • PhDr. Ján Ganobčík – navrhla IM UCM. Ján Ganobčík je interným doktorandom FSV UCM, ale  aktívne, veľmi ochotne a dobrovoľne spolupracuje v rámci Rady pre študijný program, podieľa sa na aktivitách a je zapojený do všetkých marketingových a PR aktivít na Inštitúte manažmentu UCM.

Ocenení boli i bývalí rektori univerzity:

doc. PhDr. Ján Szelepczényi, CSc.               
1.8. 1997 - 31. 10. 1998

prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc., in memoriam
4. 2. 1999 - 1. 7. 1999 (poverený)
2. 7. 1999 - 1. 7. 2002

prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.
2. 7. 2002 - 1. 7. 2010

Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., in memoriam
2. 7. 2010 - 29. 11. 2017

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
22. 5. 2018 - 21. 5. 2022