Pedagogické laboratórium

Pregraduálna príprava učiteľov vyžaduje, okrem dôkladného rozvoja poznatkových štruktúr osobnosti, i rozvoj nevyhnutných kompetencií vyplývajúcich z profilu absolventa a výkonu povolania učiteľa. Vzhľadom k tejto potrebe vzniklo v roku 2012 na FF UCM v Trnave pedagogické laboratórium. Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Pedagogické laboratórium využívajú učitelia i počas blokovej výučby v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Laboratórium okrem pracovného stola a stoličiek je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart. Súčasťou pedagogického laboratória je i knižnica vybavená odbornou literatúrou, ktorá slúži ako prezenčný zdroj informácií k realizácií jednotlivých aktivít. V budúcnosti plánuje fakulta dovybavenie laboratória ďalšou didaktickou technikou ako je vizualizér,  interaktívna tabula a notebooky.