Štatistiky

Zdroje údajov:
výročné správy o činnosti univerzity za daný rok
 výročné správy o hospodárení za daný rok
 ďalšie výročné a hodnotiace správy
 údaje z oddelení a referátov zodpovedných za predmetnú agendu

Základné štatistické údaje (2022):

 • 5 520 - počet študentiek/študentov (142 PhD. stupeň štúdia, 1 433 Mgr. stupeň štúdia, 3 945 Bc. stupeň štúdia)
 • 306 - počet zahraničných študentiek a študentov
 • 20 - krajín sveta, z ktorých u nás študujú zahraničné študentky a študenti
 • 1 304 - počet absolventiek a absolventov - za rok 2022
 • 29 789 - počet absolventiek/absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia - celkom (333 PhD. stupeň štúdia, 11 885 Mgr. stupeň štúdia, 17 571 Bc. stupeň štúdia)
 • 4 194 - počet podaných prihlášok na štúdium na univerzitu
 • 146 - počet poskytovaných akreditovaných študijných programov celkom (Filozofická fakulta - 67, Fakulta masmediálnej komunikácie - 27, Fakulta sociálnych vied - 20, Fakulta prírodných vied - 22, Fakulta zdravotníckych vied - 8, Inštitút manažmentu – 2)
 • 9 - akreditovaných študijných programov v cudzom jazyku
 • 5 - počet priznaných práv uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenovanie za profesorov
 • 130 - študentiek/študentov vyslaných na mobility do zahraničia
 • 6 - podporných centier pre študentky/študentov
 • 486 - zamestnankýň a zamestnancov univerzity
 • 48 - profesoriek/profesorov a docentiek/docentov s DrSc.
 • 135 - akademických mobilít vysokoškolských učiteliek/učiteľov a výskumných zamestnankýň/zamestnancov UCM
 • 330 - počet študentiek a študentov kurzov ďalšieho vzdelávania (vrátane Univerzity tretieho veku)
 • 160 - počet absolventiek a absolventov kurzov ďalšieho vzdelávania (vrátane Univerzity tretieho veku)
 • 105 486 – počet položiek v knižničnom fonde UCM
 • 55 - počet periodík vo fonde UCM
 • 20 - počet vydávaných časopisov (periodík)
 • 134 – počet riešených a ukončených projektov za rok 2022 (podľa portálu VV)