Plaketa - cena Jána Sambucusa

10.5.2016 vstúpil do platnosti predpis o udeľovaní ocenenia Plaketa - cena Jána Sambucusa, ako najvýznamnejšieho ocenenia udeľovaného rektorom univerzity, ktoré je späté s významnou historickou osobnosťou, ktorá sa narodila v Trnave.

Plaketou sa oceňujú nielen významné osobnosti z výchovnovzdelávacej a vedeckovýskumnej oblasti z radov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ale aj významné osobnosti, ktoré navštívia pri rôznych príležitostiach Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Joannes Sambucus Pannonius Tirnaviensis (1531-1584)
Trnavský slávny rodák, ktorý sa hrdo hlásil k svojmu rodnému mestu, ktorému už prvými veršami vzdáva hold básňou Tirnaviae patriae meae arma - Zbrane mojej otčiny Trnavy (prebásnené do slovenčiny Viliamom Turčánym):

V Panónii je slávne a slobodné kráľovské mesto:
Trnavou, takýmto menom právom ho nazýva ľud.
V ňom som sa zrodil a v ňom som aj uvidel spanilé svetlo:
Presladká škola mi dala zo živej vody v ňom piť.

Plaketou - cenou Jána Sambucusa boli ocenení:

Pri slávnostnom otvorení akademického roka 2022/23 (19.9.2022):

PhDr. Darina Kubíčková, PhD.
JUDr. Milan Botík, PhD.
doc. MUDr. Ján Mašán, PhD.
prof. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.
doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.

Pri slávnostnom otvorení akademického roka 2021/22 (20.9.2021):

prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD.
doc. Ing. Renata Nováková, PhD.
doc. Ing. Jozef Sokol, PhD.
doc. PhDr. Pavol Kvetko, CSc.
Mgr. Zuzana Rehák Štefečeková

Pri slávnostnom otvorení akademického roka 2020/21 (16.9.2020):

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.
PhDr. Dana Drinková
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
doc. PhDr. Juraj Miština, PhD.
MUDr. Marián Kondáš, PhD.

Pri slávnostnom otvorení akademického roka 2019/20 (23.9.2019):

prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.
doc. RNDr. Juraj Lesný, CSc.
Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Mgr. Emília Biháriová, PhD.  (In Memoriam)

Pri slávnostnom otvorení akademického roka 2018/2019 (1.10.2018):

prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová, PhD.
Dr.h.c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.
doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.
prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.
Dr.h.c. prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.

Pri oslavách 20. výročia založenia UCM (4.10.2017):

Mons. Ján Orosch
prof. ThDr. Jozef Jaráb,PhD.
Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
JUDr. Juraj Trokan
prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.
doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.
Mgr. Juraj Miština, PhD.
doc. PhDr. Katarína Nováková, PhD.
doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
JUDr. Juraj Štofko, PhD. MPH.

Pri slávnostnom otvorení akademického roka 2017/2018 (27.9.2017):

prof. PhDr. Nataliya Panasenko, DrSc
Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc
PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.
doc. PhDr. Michal Habaj, PhD.
MUDr. Jozef Haring, PhD.
PhDr. Dagmar Valentovičová, CSc.

Pri slávnostnom otvorení akademického roka 2016/2017 (26.9.2016):

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.
doc. PhDr. Tatjana Grigorjanova, CSc.
RNDr. Miroslav Horník, PhD.
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
prof. PhDr. Jozef Hrčka, DrSc.