Počas pobytu

a) Zmeny v zmluve o štúdiu (Learning Agreement časť During the Mobility)

 • Študent má právo na zmeny v zmluve o štúdiu, tie však musia byť vykonané najneskôr do 5 týždňov od začiatku mobility.
 • Študent musí zaslať oddeleniu vonkajších vzťahov scan vyplneného a podpísaného návrhu na zmenu (časť „počas mobility“ „During Mobility“ v Learning Agreement).
 • Všetky zmeny musia byť odsúhlasené a podpísané ako vysielajúcou (UCM) tak aj prijímajúcou inštitúciou.
   

b) Predĺženie štúdia na zahraničnej inštitúcii

 • je možné len po dohode s vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou.
 • o predĺženie študent požiada prostredníctvom Žiadosti o predĺženie pobytu (pozri sekciu Dôležité dokumenty), ktorú musí podať svojmu fakultnému/katedrovému koordinátorovi najneskôr mesiac pred pôvodne plánovaným koncom pobytu; súčasťou žiadosti je:
  • odôvodnenie v slovenčine (prípadne v slovenčine a v jazyku výučby hosťujúcej inštitúcie (uvádza sa dôvod pre predĺženie, aké predmety si chcete zapísať a pod.)
 • Ak sa jedná o predĺženie o celý semester, študent si vyplní nový Learning agreement na 2. semester.
 • Predĺženie je možné iba v rámci jedného akademického roku.
 • Študentovi automaticky nevzniká nárok na financovanie predĺženého pobytu, záleží na vysielajúcej   inštitúcii (UCM), či mu na predĺženú mobilitu pridelí finančnú podporu.
 • Predĺženie bez priznania grantu:
  • študent nezíska grant, zostáva mu však štatút študenta Erasmus+ a z neho vyplývajúce výhody (napr. neplatenie školného na prijímajúcej inštitúcii).
 • Predĺženie s priznaním grantu:
  • zmena celkovej čiastky grantu musí byť uvedená v dodatku k zmluve o grante, ktorý študent podpíše pred uplynutím pôvodnej doby trvania pobytu.

c) Skrátenie študijného pobytu

 • Študent môže po dohode s vysielajúcou inštitúciou (UCM) skrátiť svoj Erasmus+ pobyt.
 • Pokiaľ študent dodrží minimálnu dĺžku pobytu, t.j. 3 mesiace (90 dní), je povinný vrátiť pomernú časť finančnej podpory.
 • Pokiaľ študent nedodrží minimálnu dĺžku pobytu, t.j. 3 mesiace (90 dní), je povinný vrátiť celú vyplatenú finančnú podporu; toto ustanovenie neplatí v prípade ukončenia pobytu z dôvodu tzv. vyššej moci - vysielajúca inštitúcia musí takéto prípady oznámiť a  národná agentúra akceptovať.
 • Mimoriadne a neštandardné situácie (choroba, vážna udalosť v rodine a pod.) sa budú riešiť individuálne v súlade s pravidlami programu Erasmus+.