Podmienky prijatia

Ak ideš len teraz maturovať, tak tvoje prijatie bude záležať od dvoch vecí:

  • aké známky si získal v jednotlivých ročníkoch v profilových predmetoch, ktorými sú matematika/ekonomika, informatika, náuka o spoločnosti a cudzí jazyk,
  • či si absolvoval externú časť maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni A2 alebo B1, prípadne, či si ukončil bilingválnu strednú školu  alebo získal certifikát na úrovni B1 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

Ak si maturoval podľa starých predpisov, tak budeme brať do úvahy:

  • známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia, ktorými sú matematika, informatika, náuka o spoločnosti a cudzí jazyk,
  • celkový výsledok maturitnej skúšky.

Prijímacia komisia urobí kvalitatívne poradie uchádzačov o štúdium podľa výsledkov z profilových predmetov zo strednej školy.  Jednoducho – ak si mal z daných predmetov dobré známky, máš vysokú šancu stať sa našim študentom. 

Výsledky prijímacieho konania ti dáme vedieť v priebehu júna 2020 (v prípade 1. kola) a septembra 2020 (v prípade 2. kola).