Podmienky prijatia

  • Ak ideš len teraz maturovať, tak tvoje prijatie bude záležať od dvoch vecí:

» aké známky si získal v jednotlivých ročníkoch v profilových predmetoch, ktorými sú matematika/ekonomika, informatika, náuka o spoločnosti a cudzí jazyk,

» či si absolvoval externú časť maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni A2 alebo B1, prípadne, či si ukončil bilingválnu strednú školu  alebo získal certifikát na úrovni B1 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

  • Ak si maturoval podľa starých predpisov, tak budeme brať do úvahy:

» známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia, ktorými sú matematika, informatika, náuka o spoločnosti a cudzí jazyk, 

» celkový výsledok maturitnej skúšky.

  • Prijímacia komisia urobí kvalitatívne poradie uchádzačov o štúdium podľa výsledkov z profilových predmetov zo strednej školy.  Jednoducho – ak si mal z daných predmetov dobré známky, máš vysokú šancu stať sa našim študentom. 
  • Výsledky prijímacieho konania ti dáme vedieť v priebehu júna 2020.