Podmienky účasti

a) Všeobecné podmienky

 • Každý uchádzač o pobyt Erasmus+ musí spĺňať základné podmienky programu Erasmus+:
  • je občanom ktorejkoľvek krajiny, ale musí byť riadne zapísaný a študovať v akreditovanom študijnom programe UCM
  • je na UCM zapísaný do minimálne druhého ročníku VŠ štúdia (platí iba pre bakalársky stupeň štúdia)
  • študijný pobyt sa môže realizovať na partnerskej vysokoškolskej inštitúcii v jednej z programových krajín, na základe uzatvorenej zmluvy medzi príslušnou fakultou/katedrou UCM a zahraničnou inštitúciou , ktorá musí mať Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), ktoré udeľuje Európska komisia
  • dĺžka študijného pobytu je min. 3 a max. 12 mesiacov
  • študent prešiel riadnym výberovým konaním na svojej fakulte/inštitúte
  • študent je zapísaný do akreditovaného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského študijného programu na vysokej škole zapojenej  do programu Erasmus+
  • študent musí byť po celý čas svojho pobytu riadne zapísaný na štúdium na fakulte prostredníctvom ktorej realizuje svoj pobyt, štúdium nesmie ukončiť ani prerušiť
  • Podmienkou úspešného ukončenia zahraničného študijného pobytu je získanie minimálne 15 ECTS kreditov za semester
  • Študent, ktorý chce vycestovať na študijný pobyt do krajiny svojho pôvodu má pri výberovom konaní najnižšiu prioritu

b) Opakovaná účasť

 • Študent môže absolvovať študijný pobyt alebo praktickú stáž v zahraničí v celkovej dobe maximálne 12 mesiacov v rámci jedného študijného stupňa (bakalársky, magisterský, doktorandský), t.j. môže napr. absolvovať 6 mesiacov študijného pobytu a 6 mesiacov praktickej stáže
 • Vzhľadom k limitovaným finančným prostriedkom vyhradeným na program Erasmus+ môžu fakulty/inštitút UCM ustanoviť obmedzenia alebo usmernenia pre opakovanú účasť na študijnom pobyte Erasmus+