Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM

Hlavným riešiteľom projektu je prorektor univerzity pre kvalitu a vedu, ktorý spolu s tímom odborníkov z fakúlt UCM bude riešiť viacero oblastí s cieľom skvalitnenia procesov zvyšujúcich kvalitu vzdelávania a tvorivej činnosti na univerzitách a skvalitňovanie ľudských zdrojov akademickej inštitúcie.

Kód projektu: NFP312010BFQ3
Názov projektu: Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM
Výzva: OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 - Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

Hlavný cieľ projektu je vytvorenie a implementácia takého vnútorného systému zabezpečovania kvality na UCM, ktorý je v súlade so Štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (SAAVŠ) a s aktuálne platnou legislatívou v SR a EÚ, čím sa zvýši kvalita vzdelávania a tvorivej činnosti na UCM. Súčasne realizáciou podaktivít projektu skvalitniť príslušné ľudské zdroje na UCM tak, aby boli schopné uskutočňovať a neustále zlepšovať úroveň vzdelávania, tvorivej činnosti a podporných služieb pre študentov a pracovníkov na UCM. Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou, ôsmymi odbornými podaktivitami a jednou administratívnou podaktivitou (riadenie projektu). Projekt je zameraný na tri cieľové skupiny: 1. manažment vysokých škôl; 2. študenti vysokých škôl; a 3. vysokoškolskí učitelia.

Výstupy projektu a jeho jednotlivých podaktivít

Podaktivita č.1 Tvorba a revízia vnútorných predpisov VSK UCM
Podaktivita č.2 Tvorba a implementácia vnútorných štruktúr v oblasti riadenia kvality na UCM
Podaktivita č.3 Tvorba a implementácia špecifických vnútorných štruktúr – kvalita štúdia na UCM
Podaktivita č.4 Kurz rozvoja prenositeľných kompetencií vysokoškolského učiteľa – vzdelávanie zamestnancov UCM
Podaktivita č.5 Vonkajšie vzťahy a spolupráca – tvorba/revízia a implementácia špecifických politík, štruktúr a procesov
Podaktivita č.6 Tvorba/revízia a implementácia podpory pre študentov – centrá UCM podpory pre študentov
Podaktivita č.7 Debyrokratizácia vnútorných procesov na UCM a prístup k informáciám
Podaktivita č.8 Vzdelávanie zamestnancov UCM zapojených do tvorby, implementácie a kontroly vnútorného systému kvality na UCM
Podaktivita č.9 Koordinácia projektu