Pracovisko rádioekológie a nukleárnej analýzy

Pracovisko rádioekológie a nukleárnej analýzy (PRNA)

Bolo zriadené v roku 2014 na základe povolenia podľa § 45 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. pre odber, skladovanie a používanie otvorených rádioaktívnych žiaričov na pracoviskách kategórie I získaného 20.2.2014 od Úradu verejného zdravotníctva SR. Najmä svojim vedeckým zameraním predstavuje unikát v rámci vysokoškolských pracovísk SR.

Medzi hlavné témy alebo problematiky, ktorým sa venuje je: (i) hodnotenie rizík prenikania ťažkých kovov alebo rádionuklidov do potravového reťazca; (ii) rozvoj remediačných (dekontaminačných/sanačných) metód odstraňovania ťažkých kovov alebo rádionuklidov zo zložiek kontaminovaného životného prostredia; (iii) rozvoj (rádio)analytických metód a prístupov pre analýzu ťažkých kovov alebo rádionuklidov v zložkách životného prostredia (najmä voda, pôda) alebo pre účely výskumu rastlín; (iv) mikrobiológia v prevádzke jadrových zariadení (medzisklad vyhoreného paliva; spracovanie a skladovanie nízko a stredne rádioaktívnych odpadov). Prakticky vo všetkých uvedených problematikách sa využíva aplikácia rádioizotopov, resp. rádioindikátorových metód. Pracovísk tohto typu v akademickom prostredí v porovnaní so stavom spred 30 rokov ubúda a v súčasnosti sa vyskytujú v univerzitnom prostredí len sporadicky.