PREČO študovať na UCM? Dostaneš štipendium.

Staň sa študentom UCM a môžeš dostať aj štipendium!

Za rok 2020 dostalo na UCM v Trnave 768 študentov štipendium.
Výška štipendia pre študentov sa pohybuje od 100 do 1 500 €.

Prospechové a motivačné štipendiá a Štipendium z vlastných zdrojov:

dostane študent a absolvent (u ktorého od riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní) napr. za vynikajúce plnenie študijných povinností, za mimoriadne študijné výsledky počas celého štúdia, za mimoriadny výsledok vo výskume/vývoji, za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu, za mimoriadny výsledok v športovej činnosti, za úspešnú reprezentáciu jednotlivej súčasti UCM, UCM alebo SR v umeleckých, športových alebo vedomostných súťažiach apod.

Štipendium na odbor:

dostane študent vyplatené, ak je študentom vybraného odboru, ktorý je vymedzený v Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám vydaným MŠVVaŠ SR
V rámci UCM sú to odbory: biológia, biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy, chémia, informatika

Prehľad vyplatených štipendií za rok 2020