Pred odchodom na pobyt

a) Vyplnenie a odoslanie prihlášky (Application form)

 • Po úspešnom absolvovaní výberového konania na fakultách/inštitúte si vybraní uchádzači vyhľadajú potrebné informácie (najmä deadline a pokyny pre odoslanie prihlášky – poštou/scan/online) na webovej stranke partnerskej univerzity a vyplnia a podajú prihlášky podľa pokynov partnerských univerzít.
 • V prípade požiadavky zo strany hosťovskej univerzity fakultný koordinátor nahlási na hosťovskú univerzitu mená a požadované údaje študentov, ktorí tam majú vycestovať.
 • Študent si vypĺňa prihlášku samostatne a je zodpovedný za ich obsah, schválenie fakultným a univerzitným koordinátorom ako aj za ich zaslanie na prijímaciu inštitúciu.


b) Uzatvorenie zmluvy o štúdiu (Learning Agreement)

 • Zmluvu o štúdiu (Learning Agreement) si študent vyplní na počítači.
 • Prvá časť Before the Mobility/Pred mobilitou sa vypĺňa pred nástupom na mobilitu – okrem všeobecných údajov sa v nej uvádzajú  predmety, ktoré bude študent študovať na partnerskej univerzite a ich ekvivalencia k predmetom na domácej univerzite a jazyková kompetencia študenta. Musia tam byť podpisy všetkých troch strán – študenta, domácej i hosťovskej univerzity.
 • Zmluvu o štúdiu a výber predmetov študent konzultuje so svojim katedrovým/fakultným koordinátorom (príp. aj s jednotlivými vyučujúcimi), ktorý navrhne spôsob uznávania štúdia a svojím podpisom potvrdí, že predmety absolvované v zahraničí budú študentovi po návrate uznané.
 • V prípade potreby následne zmluvu potvrdzuje svojim podpisom inštitucionálny koordinátor Erasmus+ na UCM.
 • Študent musí v zahraničí získať minimálne 15 kreditov za semester (odporúča sa 30 kreditov za semester ako minimálny počet kreditov v Learning Agreemente).
 • Zmluva o štúdiu potvrdená zo strany UCM ako aj zo strany prijímajúcej inštitúcie je podmienkou pre vyplatenie štipendia a musí byť predložená pri podpise zmluvy o grante.


c) Ubytovanie

 • Informácie o možnostiach ubytovania nájde študent na webových stránkach zahraničnej inštitúcie alebo ich študentovi poskytne samotná univerzita, popr. Kontaktuje v tejto záležitosti inštitucionálneho alebo fakultného/katedrového koordinátora zahraničnej inštitúcie.
 • Nie je povinnosťou prijímajúcej univerzity poskytnúť zahraničným študentom ubytovanie, t.j. študent si bude musieť zaistiť ubytovanie sám (s pomocou alebo bez pomoci zahraničnej inštitúcie).
 • Ubytovanie odporúčame zaisťovať s dostatočným predstihom.
 • Náklady na ubytovanie sú rozdielne v každej krajine, v drahších krajinách môžu výdaje spojené s ubytovaním dosahovať výšku prideleného grantu na mesiac a od študentov sa môže vyžadovať zaplatenie ubytovania na celý semester bez ohľadu na reálnu dobu ich pobytu.


d) Online jazyková podpora (Online linguistic support)

 • Pre všetkých študentov, ktorí vycestujú na Erasmus+ mobilitu – štúdium aj stáž - je povinné absolvovanie testu jazykových znalostí prostredníctvom Online Linguistic Support (OLS).
 • Testy robia už vybratí študenti na mobilitu po absolvovaní výberovej procedúry, t.j. pred odchodom na pobyt rovnako ako aj po príchode z pobytu (výzvu na absolvovanie online jazykového testu prostredníctvom portálu OLS obdrží študent prostredníctvom emailu).
 • Výsledok nesmie slúžiť na spochybnenie/ovplyvnenie výberového konania na vysokej škole alebo ako oficiálny doklad o jazykových kompetenciách študenta.
 • Testovania sa musia zúčastniť aj študenti, ktorí majú časť predmetov v jazyku domovskej krajiny partnerskej univerzity a časť predmetov v niektorom z jazykov OLS.
 • 15 dní  pred ohláseným koncom mobility OLS sprístupní študentovi výstupný test v tom istom jazyku, v ktorom bol testovaný na začiatku.
 • Samotný test zaberie cca 40 – 50 minút, obsahuje 70 otázok (gramatika – 20 otázok, slovná zásoba – 15, základné frázy – 15, počúvanie s porozumením – 10, čítanie s porozumením – 10).
 • Viac informácií na  Erasmus+ Online Linguistic Support alebo TU.


e) Uzatvorenie zmluvy o grante Erasmus+ 

 • Zmluvu o grante zasiela študentovi pracovník Oddelenia vonkajších vzťahov UCM v dostatočnom časovom predstihu a študent ju 3 x vyplnenú a podpísanú zašle alebo osobne odovzdá na oddelení vonkajších vzťahov UCM, najneskôr 2 týždne pred odchodom na mobilitu.
 • Pred uzatvorením zmluvy o grante je potrebné aby študent zaslal (mailom) /odovzdal oddeleniu vonkajších vzťahov:
  • potvrdenie o prijatí na štúdium (Letter of Acceptance) alebo jeho ekvivalent v podobe akceptácie vo forme mailu, vrátane informácie  o presnej dĺžke pobytu,
  • oboma stranami podpísanú kópiu/scan zmluvy o štúdiu (Learning Agreement) s vyplnenou časťou „pred mobilitou“ (Before the Mobility),
  • kópiu/scan dokladu o zdravotnom poistení (európsky preukaz zdravotného poistenia), poistenie liečebných nákladov u ktorejkoľvek komerčnej poisťovne (napr. ERAPO poistenie – ide o špecializované cestovné poistenie pre Erasmus+ mobility študentov, absolventov a zamestnancov VŠ. Bližšie informácie TU alebo cestovné poistenie pre študijné pobyty a stáže v poisťovni Groupama.
  • potvrdenie o absolvovaní vstupného on-line testovania jazykových vedomostí (Online Linguistic Support).