pattern

Preukaz externého študenta

Preukaz externého študenta UCM - karta

V zmysle Zákona o vysokých školách a v súlade s Usmernením o štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta vydané rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. CD-2004-3048/6280-1:sekr. zo dňa 1. marca 2004 naša univerzita vydáva preukaz externého študenta UCM vo forme bezkontaktnej čipovej karty. Preukazy sú vo farebnom prevedení príslušnej fakulty alebo inštitútu.
 

Najnovší vizuál, ktorý sa používa od akademického roku 2022/2023.


Univerzitný preukaz externého študenta:

Preukaz externého študenta UCM - slúži na identifikáciu študenta a je jedným z dokladov študenta, ktorý študuje na vysokej škole v rámci externej formy štúdia pre všetky stupne štúdia (Bc., Mgr., PhD.).
Má v sebe bezkontaktný čip typu Mifare DesFire (od roku 2011/2012) - umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností univerzity.

Funkcionality:

• interné - v rámci UCM

  1. - na študijných oddeleniach
  2. - preukaz do Univerzitnej knižnice UCM

• externé - mimo UCM

  1. - knižničný pas - preukaz do všetkých knižníc, ktoré používajú bezkontaktné čipové karty

Upozornenie: Študenti externej formy štúdia nemajú nárok na štátom garantované zľavy v železničnej a autobusovej doprave.


Platnosť preukazu:

Platnosť preukazu externého študenta UCM sa označí holografickou nálepkou na zadnej strane a jej platnosť je od 1. septembra začiatku akademického roka do 30. septembra  nasledujúceho kalendárneho roka alebo do dňa ukončenia štúdia, ktorýkoľvek z nich nastane skôr. Nálepka sa nalepí na zadnú stranu preukazu externého študenta UCM. Nálepka sa nalepí na zadnú stranu preukazu externého študenta UCM.

  •