Prieskum - Preferencie uchádzačov o štúdium na UCM (2022)

Univerzita v čase od 3.10. - 28.10.2022 realizovala prieskum s názvom „Preferencie uchádzačov o štúdium na UCM“, medzi študentmi prvého ročníka na všetkých fakultách a študijných programoch UCM.
Prieskumu sa zúčastnilo 494 študentov. Dotazník obsahoval 14 otázok a mal za cieľ analyzovať správanie cieľovej skupiny pri výbere a získavaní informácií o univerzite predtým, ako si uchádzač pošle prihlášku na univerzitu na vybraný študijný program. Na základe získaných informácií môže univerzita prijať strategické rozhodnutia, ktoré jej pomôžu zlepšiť informovanosť potenciálnych uchádzačov a nastaviť pravidlá komunikačnej stratégie. Výsledky dotazníka budú vo veľkej miere prenesené do interného dokumentu: KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA UCM PRE ROKY 2023 – 2026.

Cieľová skupina: študenti prvých ročníkov UCM
Počet oslovených: 494
Počet vyplnených dotazníkov: 494
Spôsob distribúcie: online
Výsledky dotazníka sú uložené u prorektora pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou a na dekanátoch jednotlivých fakúlt.
Výsledky prieskumu boli prerokované na Kolégiu rektorky UCM dňa 6.12.2022.