Prihláška a výberové konanie

  • Každá fakulta a inštitút zverejňujú na svojom webovom sídle výzvu na podávanie prihlášok.
  • Výzva obsahuje termín, podmienky na zaradenie do výberového konania ako aj kritériá pre výber uchádzačov
  • Fakultná výberová komisia realizuje fakultné výberové konanie, určí poradie úspešných uchádzačov ako aj náhradníkov a neúspešných uchádzačov
  • Výberové konanie sa musí uskutočniť najneskôr v januári príslušného akademického roka
  • Za kritéria a transparentný priebeh výberového konania ako aj nomináciu študentov je zodpovedná príslušná fakulta a jej fakultný Erasmus+  koordinátor
  • Po výberovom konaní fakultný koordinátor zašle na OVV súhrn výberového konania (nominovaní študenti, náhradníci, neúspešní uchádzači) a zápisnicu z výberového konania.
  • V prípade potreby sa môžu konať aj ďalšie kolá výberu. Po doplňujúcom výberovom konaní zašle fakultný koordinátor na OVV súhrn výberového konania (nominovaní študenti, náhradníci, neúspešní uchádzači) a zápisnicu z výberového konania.


Termíny výberových konaní (bude doplnené)

Podmienky na zaradenie do výberového konania (bude doplnené)

Kritériá pre výber uchádzačov (bude doplnené)