Prihlášky na štúdium (tlačivá)

Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské - tretí stupeň
Vzor tlačiva je určený absolventom magisterského alebo inžinierskeho, alebo doktorského štúdia, t. j. vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktorí chcú pokračovať v doktorandskom štúdiu, t. j. vo vysokoškolskom štúdiu tretieho stupňa.

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske - prvý stupeň alebo spojené - prvý a druhý stupeň v jednom celku
Vzor tlačiva je určený pre maturantov a absolventov stredných škôl s ukončeným úplným stredným vzdelaním alebo s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním, ktorí chcú študovať na vysokej škole.

Prihláška na vysokoškolské štúdium magisterské, inžinierske - druhý stupeň
Vzor tlačiva je určený pre absolventov bakalárskeho štúdia, t. j. vysokoškolského štúdia prvého stupňa, ktorí chcú pokračovať v magisterskom alebo inžinierskom štúdiu, t. j. vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa.