Prihlasovanie

Oddelenie vonkajších vzťahov UCM zasiela fakultám výzvu na dodanie nominácií študentov a zamestnancov na Erasmus mobility v nadchádzajúcom akademickom roku.

Fakulta zverejní výzvu na podávanie prihlášok spolu s podmienkami na zaradenie do výberového konania. Po výberovom konaní fakultný koordinátor zašle na OVV tabuľku s menami nominovaných účastníkov mobility a zápisnicu z výberového konania.

V prípade potreby sa môžu konať aj ďalšie kolá výberu. Výsledky týchto výberových konaní musia byť zdokumentované v zápisnici, ktorá je v tlačenej podobe s podpismi členov výberovej komisie doručená na OVV.