Príprava a administrácia

Mobility zamestnancov v programe Erasmus+  sú mobility za účelom výučby a mobility za účelom školenia. Postup pre oba typy mobilít zamestnancov je totožný.

Mobilita zamestnancov - výučba sa môže uskutočniť len na pracovisku partnerskej univerzity, s ktorou má pracovisko UCM uzavretú platnú bilaterálnu dohodu v rámci programu Erasmus+; mobilita zamestnancov – školenie sa môže uskutočniť aj na pracovisku, s ktorým nemá UCM uzavretú platnú bilaterálnu dohodu v rámci programu Erasmus+.

Mobilitu zamestnancov v rámci programu ERASMUS+ je možné realizovať prioritne v čase od 1.6.2018 do 30.6.2019 v prípade nedočerpania pridelených finančných prostriedkov aj neskôr v čase platnosti aktuálneho kontraktu (platnosť kontraktu 1.6.2018 – 31.5.2020).

V programe Erasmus+ sa rozlišujú dni aktivity a dni cesty. Dni, v ktorých zamestnanec vykonáva aktivitu na partnerskej univerzite  sú tzv. dni aktivity. Ak má pracovník v jeden deň cestu aj aktivitu, považuje sa to za deň aktivity.

Odporúčaná dĺžka mobility je 5 dní aktivity. Minimálne trvanie mobility sú 2 dni aktivity neprerušovane.

Mobility dlhšie ako hore uvedené, sú možné len na základe písomnej žiadosti a zdôvodnenia, ktoré je adresované univerzitnému koordinátorovi Erasmus+ na UCM, ktorým je prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

Mobilita za účelom výučby alebo za účelom školenia v rámci programu Erasmus+ nesmie byť využívaná na účasť na konferenciách v zahraničí.

Podľa pravidiel programu Erasmus+  zamestnanec je pred odchodom na mobilitu povinný  uzavrieť so svojou domovskou univerzitou zmluvu o poskytnutí finančnej podpory. Zmluvu vystavuje pracovníčka OVV po obdržaní požadovaných dokumentov:

  • Vyplnený Mobility Agreement potvrdený oboma stranami – vysielajúcou aj prijímajúcou inštitúciou. Za UCM podpisuje Mobility Agreement príslušný prodekan, ktorý má v kompetencii program ERASMUS+. U nepedagogických zamestnancov podpisuje Mobility Agreement príslušný dekan fakulty/v prípade rektorátnych pracovníkov nadriadený.
  • Akceptačný list z prijímajúcej inštitúcie s datovaním dní pobytu + písomný oznam účastníka mobility s presným uvedením dní cesty a dní aktivity.
  • Výtlačok z Distance Calculator s vyrátanou vzdialenosťou pripravovanej cesty.

Všetky dokumenty možno poslať mailom ako skeny.

Pracovníčka OVV vystaví zmluvu o poskytnutí finančnej podpory a zaznamená cestu do Mobility Tool+ (systém Európskej komisie na evidenciu a zúčtovanie Erasmus+ mobilít). Zamestnanec dostane text zmluvy o poskytnutí finančnej podpory mailom a doplní do nej svoje osobné údaje a údaje o účte, na ktorý mu bude poukázaný grant. Je dôležité, aby bolo správne uvedené najmä IBAN číslo. To uvádzajte podľa možnosti  vo formáte s medzerami  – SKXX XXXX XXXX XXXX .

Následne zamestnanec zmluvu vytlačí 3x, podpíše a  doručí na OVV.  Pracovníčka OVV ich predloží na podpis inštitucionálnemu koordinátorovi. Zmluvu treba doručiť tak, aby bola inštitucionálnemu koordinátorovi predložená na podpis pred odchodom na mobilitu, inak mobilita nebude uznaná. Jeden exemplár zmluvy patrí na OVV, druhý si nechá zamestnanec  a tretí sa odovzdáva  na OEČ.

Na OEČ si zamestnanec otvorí cestovný príkaz. K tomu predloží vyplnený Mobility Agreement a akceptačný list. Na základe zmluvy o poskytnutí finančnej podpory a predložených dokumentov na OEČ mu bude vyplatený grant.

Ak sa zamestnanec rozhodne mobilitu neabsolvovať, oznámi túto skutočnosť bezodkladne spolu so zdôvodnením písomne univerzitnému koordinátorovi Erasmus+ na UCM, katedrovému koordinátorovi a príslušnej referentke OVV.