Profil absolventa

Absolventi Inštitútu manažmentu sú ihneď po škole pripravení pracovať na úrovni stredného manažmentu alebo začať samostatne podnikať.

Manažment v turizme a hotelierstve (Bc.)
Absolvent študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve po I. stupni štúdia má poznatky z oblasti manažmentu, v kontexte so zameraním študijného programu. Má poznatky o súčasných trendoch v turizme a hotelierstve a ovláda potrebnú terminológiu (min. v jednom svetovom jazyku). Študent po skončení štúdia dokáže riadiť svoje rozhodnutia, plány a projekty, ako aj tímy, prípadne väčšie vnútroorganizačné útvary, pri napĺňaní tak strategických, taktických ako aj operatívnych cieľov a plánov organizácie turizmu. Študent je schopný uplatniť jednotlivé praktické zručnosti manažéra, ako napr. otvorenú komunikáciu, time manažment seba aj ostatných, účinne motivovať zamestnancov, riadiť inovácie, riadiť organizáciu spoločensky zodpovedne, pracovať v interkultúrnom prostredí, permanentne sa vzdelávať a iné. Študent má taktiež znalosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov, marketingu, organizovaní podujatí a projektov, ekonómie, účtovníctva, štatistiky a informatiky, ktoré dokáže aplikovať v podnikateľskej sfére, vo verejných inštitúciách a aj mimovládnom a business sektore, v odvetví služieb v oblasti turizmu a hotelierstva.

Vedomosti
Absolvent je zorientovaný vo vednom odbore ekonómia a manažment a v základnej terminológii ním súvisiacej. Pozná najvýznamnejšie vedecké prístupy a najnovšie súčasné trendy v ekonómii a manažmente. V rámci štúdia získa základný pojmový aparát z problematiky o riadení ľudských zdrojov v organizáciách, a to v kontexte ich veľkosti, zamerania a nástrojov. Vie vysvetliť základné princípy fungovania ekonomiky ako celku a interpretovať vzťahy medzi najdôležitejšími makroekonomickými veličinami. Taktiež pozná najdostupnejšie možnosti financovania inovácií v cestovnom ruchu a najnovšie trendy pri tvorbe produktov cestovného ruchu. Dokáže definovať nevyhnutnosť inovačného procesu a taktiež charakterizovať inovácie v cieľových miestach cestovného ruchu. Absolvent vie definovať a pracovať s informačnými technológiami využívanými v cestovnom ruchu. Absolvent sa oboznámi so základnou charakteristikou spotrebiteľských trhov a modelom nákupného správania organizácii cestovného ruchu. Absolvent je taktiež oboznámený s mechanizmom udržateľného prístupu k podnikaniu v oblasti turizmu a hotelierstva a vníma produkt cestovného ruchu z hľadiska jeho udržateľného rozvoja. V neposlednom rade absolvent počas štúdia získa špecifické vedomosti zo stanovenia, plánovania a realizácie projektu menšieho rozsahu, ktorého náročnosť zodpovedá stupňu poznania, vedomostiam a zručnostiam v prvom stupni štúdia.

Zručnosti
Získané poznatky a vedomosti vie absolvent aplikovať na vypracovanie zadaní a semestrálnych projektov na zvolenú tému. Absolvent schopný využiť základné metódy a techniky plánovania, organizovania a vedenia ľudí a kontroly. Absolvent je schopný aplikovať základné vedomosti pri analyzovaní aktuálnych otázok v oblasti manažmentu ľudských zdrojov. Pozná metodiky porovnávania úspešnosti hospodárskej politiky a vie analyzovať možnosti budúceho vývoja ekonomiky. Absolvent dokáže samostatne zhodnotiť potenciál cestovného ruchu v danom regióne, resp. destinácii, a je schopný formulovať relevantné závery týkajúce sa silných a slabých stránok predmetného územia z hľadiska potenciálu lokalizačných, selektívnych a realizačných predpokladov cestovného ruchu. Taktiež dokáže uplatňovať základné princípy udržateľného cestovného ruchu a udržateľného rozvoja cestovného ruchu v praxi. Je tiež schopný formulovať odporúčania pre podniky cestovného ruchu, ktoré sa usilujú inováciami zlepšiť svoje podnikanie a zvýšiť tak množstvo návštevníkov a turistov v danom regióne. Absolvent dokáže riešiť dielčie časti projektu, ale aj komplexne spracovať všetky podklady a následne ich uplatniť pri samotnej realizácii, pričom má osvojený komplexný a interdisciplinárny prístup k riešeniu projektu.

Profesijné kompetencie
Absolvent je odborne spôsobilý pre analýzu uplatňovania jednotlivých funkcií manažmentu ľudských zdrojov v konkrétnych podmienkach a je schopný vyhodnotiť situáciu a navrhnúť opatrenia pre zlepšenie aktuálneho stavu. Absolvent dokáže pracovať s vybranými aplikáciami zameranými na mapové systémy i navigáciu a zostaviť itinerár turistického pobytu vo vybranej destinácii cestovného ruchu a naplniť ho programom zodpovedajúcim reálnym časovým možnostiam. Orientuje sa v nových trendoch, ktoré podmieňujú a vo veľkej miere vplývajú na tvorbu produktov cestovného ruchu. Taktiež je schopný odporučiť podniku cestovného ruchu postupy a možnosti ako vhodne pristupovať k inovačným krokom. Je tiež odborne spôsobilý pre zavádzanie enviromentálne citlivých opatrení v zariadeniach cestovného ruchu (najmä v ubytovacích službách). Absolvent pozná príčiny, dôsledky a možné riešenia overtourismu a dokáže použiť pre účely zmiernenia jeho dôsledkov nástroje demarketingu. Absolvent vie taktiež zostaviť situačnú analýzu podniku turizmu a identifikovať jeho konkurenčnú výhodu na trhu voľného času a je schopný navrhnúť produktovú, cenovú, distribučnú a komunikačnú stratégiu podniku. V neposlednom rade je absolvent odborne spôsobilý k organizácii eventov v menšom rozsahu v oblasti cestovného ruchu. Je schopný samostatne flexibilne riešiť problémy tak pri plánovaní, ako aj pri samotnej realizácii projektu. Absolvent je taktiež schopný prostredníctvom analytických metód zhodnotiť úspešnosť realizovaného projektu a následne navrhnúť opatrenie na zlepšenie do budúcnosti.

Uplatnenie absolventov v praxi

 • manažér malej firmy alebo neziskovej organizácie, ktorý vie kvalifikovane a komplexne riadiť chod a rozvoj podnikov pôsobiacich v oblasti turizmu a hotelierstva,
 • team leader na pozícii strednej úrovne riadenia vo verejnej a štátnej správe zameranej na oblasť cestovného ruchu,
 • zamestnanec na odboroch a referátoch cestovného ruchu a regionálneho rozvoja,
 • manažér na strednej úrovni v oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu,
 • zamestnanec turistických a informačných centier,
 • manažér strednej úrovne v regionálnych rozvojových agentúrach, zameraných na aplikáciu inovácií a rozvoj cestovného ruchu,
 • súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a malej organizácii turizmu,
 • event manažér,
 • manažér recepcie (resp. inej súčasti hotela, reštaurácie),
 • hlavný manažér voľnočasových aktivít hotela,
 • manažér reštauračného zariadenia,
 • F&B manažér,
 • správca ubytovacieho zariadenia,
 • sprievodca v cestovnom ruchu,
 • Concierge ...