Profil absolventa

Absolventi Inštitútu manažmentu sú ihneď po škole pripravení pracovať na úrovni stredného manažmentu alebo začať samostatne podnikať.

Manažment kvality

Absolventi sa uplatnia na stredných a vyšších pozíciách riadenia v organizáciách zameraných na výrobu, ale aj v organizáciách poskytujúcich služby.

Pri koncipovaní tohto študijného programu sme vychádzali aj z požiadaviek trhu definovaných na portáli profesia.sk, kde sú často hľadané práve nasledovné pozície:

 • Manažér kvality
 • Inžinier kvality
 • Kontrolór kvality
 • Audítor kvality


Manažment v turizme a hotelierstve

Absolvent vie kvalifikovane a komplexne riadiť chod a rozvoj podnikov pôsobiacich v oblasti turizmu, je schopný zavádzať zmeny či inovácie a má poznatky z oblasti ekonomiky a manažmentu. To všetko mu dáva predpoklad pracovať na strednej úrovni riadenia vo verejnej a štátnej správe na odboroch a referátoch cestovného ruchu, regionálneho rozvoja alebo pracovať v oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu, turistických a informačných centrách, v regionálnych rozvojových agentúrach, ale je aj schopný samostatne v  oblasti turizmu podnikať. 

Možné pracovné pozície:

 • Manažér hotela
 • Manažér reštauračného zariadenia
 • F&B manažér
 • Správca ubytovacieho zariadenia
 • Sprievodca v cestovnom ruchu
 • Concierge
 • Animátor voľného času