Projektová činnosť

Na Inštitúte manažmentu UCM v Trnave sú momentálne riešené viaceré vedecko-výskumné grantové projekty.

VEGA 1/0038/22
Využitie kompetitívnych digitálnych hier na rozvoj tímovej kohézie a sociálnej adaptácie Generácie Z
Zodpovedný riešiteľ za IM: doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
Spoluriešitelia za IM: doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.; PaedDr. Ľubica Varečková, PhD.
Spoluriešitelia za UCM: doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.; PhDr. Dominika Doktorová, PhD.; PhDr. Jana Hubinská, PhD.; Mgr. Magdaléna Balážiková, PhD.; Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.; Mgr. Michal Kabát, PhD.
Doba riešenia: 2022 – 2024

KEGA 012UCM-4/2022
Riadenie ľudí v digitálnom svete – bilingválna (slovensko-anglická) vysokoškolská učebnica s podporou e-learningových modulov s multimediálnym obsahom
Zodpovedný riešiteľ za IM: doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.
Spoluriešitelia za IM: doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.; doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.; PaedDr. Ľubica Varečková, PhD.
Spoluriešitelia za UCM: doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.
Spoluriešiteľské inštitúcie:  Ekonomická univerzita Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita Mateja Bela, Žilinská univerzita v Žiline a Prešovská univerzita v Prešove
Doba riešenia: 2022 – 2024

KEGA 012UCM-4/2020
Systémové aplikácie procesov foresightu v novom študijnom programe Bezpečnostné inžinierstvo
Zodpovedný riešiteľ za IM: doc. Ing. Renata Nováková, PhD., mim. prof.
Spoluriešitelia za IM: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc., mim. prof.; doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.
Doba riešenia: 2019 - 2022

2020-1-SK01-KA226-SCH-094415
AR Physics Made for Students (ARPhymedes)
Zodpovedný riešiteľ za IM: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc., mim. prof.
Doba riešenia: 2020 - 2023

2020-1-SK01-KA226-SCH-094415
AR Physics Made for Students with special educational needs (ARPhymedes Plus)
Zodpovedný riešiteľ za IM: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc., mim. prof.
Doba riešenia: 2021 - 2023