Projektové centrum

Referent pre domáce projekty:

neobsadené miesto
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť  
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 
E-mail:

Referentka pre zahraničné projekty:

Ing. arch. Paulína Šujanová
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 112b
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 146
E-mail: paulina.sujanova(zav.)ucm.sk

Projektové centrum vykonáva najmä túto agendu:

 • metodickú, koordinačnú a administratívnu podporu žiadateľom projektov UCM z národných zdrojov, zdrojov Európskej únie, štrukturálnych fondov Európskej únie (ďalej len „prostriedky EÚ“) a z iných zahraničných zdrojov;
 • vedie register žiadaných a realizovaných projektov z prostriedkov EÚ, ktoré podali a/alebo realizujú pracoviská UCM;
 • poskytuje metodickú pomoc pri realizácii projektov a programov najmä kvôli zabezpečovaniu súladu ich realizácie s relevantnými predpismi z hľadiska obsahovej náplne a finančného riadenia;
 • priebežne a následne kontroluje prebiehajúce projekty a programy z hľadiska obsahovej náplne a finančného riadenia projektov;
 • iniciuje, pripravuje, predkladá na schválenie a implementuje národné projekty, ktorých nositeľom je UCM, prípadne jej súčasť alebo zmluvný partner UCM;
 • spolupracuje na projektoch implementovaných inými, s UCM spolupracujúcimi inštitúciami, v prípade, ak ich projekty majú regionálny alebo národný dosah;
 • sleduje vybrané výskumné projekty a grantové schémy na národnej a medzinárodnej úrovni a poskytuje informácie o nich a aktuálnych výzvach na podávanie projektov pre akademické pracoviská UCM;
 • kontroluje dodržiavanie metodických pokynov pre organizátorov projektu, žiadateľov o grant a hlavných riešiteľov projektov na UCM;
 • metodicky riadi a koordinuje prípravu projektov a žiadostí o finančný príspevok na ich riešenie, predovšetkým v rámci programov APVV, štrukturálnych fondov EÚ, rámcových programov pre výskum EÚ a ďalších vybraných medzinárodných výskumných programov a grantových schém;
 • metodicky riadi a koordinuje schválené projekty v rámci vybraných programov v období ich riešenia a monitorovania;
 • realizuje administráciu projektov riešených prostredníctvom rektorátu;
 • realizuje odborné činnosti na projektoch riešených prostredníctvom rektorátu;
 • vykonáva konzultačnú a administratívnu podporu žiadateľov projektov UCM z prostriedkov EÚ;
 • vedie register žiadaných, riešených a ukončených projektov, ktoré podali a/alebo realizujú pracoviská UCM;
 • sleduje vybrané grantové výzvy na národnej a medzinárodnej úrovni a odporúča Vedeniu UCM, vedeniam fakúlt UCM a inštitútu UCM ich možné zapojenie do prípravy žiadostí;
 • koordinuje prípravu projektov v rámci UCM, resp. s inými partnerskými organizáciami, programov APVV, štrukturálnych fondov EÚ, Rámcových programov pre výskum EÚ a ďalších vybraných medzinárodných výskumných programov a grantových schém;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.