Projektové centrum

Projektové centrum vykonáva najmä túto agendu: 

 1. metodickú, koordinačnú a administratívnu podporu žiadateľom projektov UCM z národných zdrojov, zdrojov Európskej únie, štrukturálnych fondov Európskej únie (ďalej len „prostriedky EÚ“) a z iných zahraničných zdrojov; 
 2. vedie register žiadaných a realizovaných projektov z prostriedkov EÚ, ktoré podali a/alebo realizujú pracoviská UCM; 
 3. poskytuje metodickú pomoc pri realizácii projektov a programov najmä kvôli zabezpečovaniu súladu ich realizácie s relevantnými predpismi z hľadiska obsahovej náplne a finančného riadenia; 
 4. priebežne a následne kontroluje prebiehajúce projekty a programy z hľadiska obsahovej náplne a finančného riadenia projektov; 
 5. iniciuje, pripravuje, predkladá na schválenie a implementuje národné projekty, ktorých nositeľom je UCM, prípadne jej súčasť alebo zmluvný partner UCM; 
 6. spolupracuje na projektoch implementovaných inými, s UCM spolupracujúcimi inštitúciami, v prípade, ak ich projekty majú regionálny alebo národný dosah; 
 7. sleduje vybrané výskumné projekty a grantové schémy na národnej a medzinárodnej úrovni a poskytuje informácie o nich a aktuálnych výzvach na podávanie projektov pre akademické pracoviská UCM; 
 8. kontroluje dodržiavanie metodických pokynov pre organizátorov projektu, žiadateľov o grant a hlavných riešiteľov projektov na UCM; 
 9. metodicky riadi a koordinuje prípravu projektov a žiadostí o finančný príspevok na ich riešenie, predovšetkým v rámci programov APVV, štrukturálnych fondov EÚ, rámcových programov pre výskum EÚ a ďalších vybraných medzinárodných výskumných programov a grantových schém; 
 10. metodicky riadi a koordinuje schválené projekty v rámci vybraných programov v období ich riešenia a monitorovania; 
 11. realizuje administráciu projektov riešených prostredníctvom rektorátu; 
 12. realizuje odborné činnosti na projektoch riešených prostredníctvom rektorátu; 
 13. vykonáva konzultačnú a administratívnu podporu žiadateľov projektov UCM z prostriedkov EÚ; 
 14. vedie register žiadaných, riešených a ukončených projektov, ktoré podali a/alebo realizujú pracoviská UCM; 
 15. sleduje vybrané grantové výzvy na národnej a medzinárodnej úrovni a odporúča Vedeniu UCM, vedeniam fakúlt UCM a inštitútu UCM ich možné zapojenie do prípravy žiadostí; 
 16. koordinuje prípravu projektov v rámci UCM, resp. s inými partnerskými organizáciami, programov APVV, štrukturálnych fondov EÚ, Rámcových programov pre výskum EÚ a ďalších vybraných medzinárodných výskumných programov a grantových schém; 
 17. vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.  

Mgr. Barbora Jančíová
referentka pre domáce projekty
Miestnosť: 112b
Nám. J. Herdu 2, Trnava
Telefón: 033 5565 146
Email: barbora.janciovajohn(zav.)doeucm.sk