Prorektor pre kvalitu a vedu

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
poverený funkciou prorektora pre kvalitu a vedu
Kancelária: Nám. J. Herdu, miestnosť 114a
Telefón: 033 5565 138
E-mail: ladislav.lenovskyjohn(zav.)doeucm.sk
Konzultačné hodiny: utorok a streda od 10:00 do 11:00 hod.

Prorektor pre kvalitu a vedu metodicky riadi a zodpovedá rektorovi najmä za:

 • koncepciu riadenia kvality univerzity vrátane vedeckej časti akreditácie univerzity;
 • koncepciu riadenia vedecko-výskumného programu univerzity;
 • koncepciu vnútrouniverzitnej vedeckej spolupráce;
 • vedeckú výchovu doktorandov a kvalifikačný rast vedecko-výskumných zamestnancov, s dôrazom na mladých vedeckých pracovníkov;
 • vedecko-technickú spoluprácu s výskumnými inštitúciami, Slovenskou akadémiou vied, domácimi a zahraničnými univerzitami;
 • vynálezcovskú a zlepšovateľskú činnosť;
 • domáce a medzinárodné vedecké aktivity (konferencie, semináre, a využívanie k tomu pridelených finančných prostriedkov);
 • propagáciu a výstavníctvo výsledkov výskumu;
 • plánovanie finančných prostriedkov na vedeckovýskumnú činnosť a ich hospodárne využívanie;
 • budovanie univerzitných vedeckých centier a laboratórií;
 • kontrolu prevádzky univerzitného systému pre zabezpečenie a podporu kvality;
 • metodickú, koordinačnú a administratívnu podporu žiadateľom projektov UCM z národných zdrojov, zdrojov Európskej únie a z iných zahraničných zdrojov;
 • vypísanie výzvy, schvaľovanie a vyhodnotenie projektov mladých vedeckých pracovníkov UCM;
 • z titulu akademickej funkcie je členom Vedeckej rady UCM, kde zodpovedá za prípravu materiálov na rokovanie vedeckej rady vrátane podkladov k vymenúvacím konaniam za profesora a ich koordináciu;
 • riadi Oddelenie kvality a vedy a Projektové centrum rektorátu UCM.