Prorektor pre kvalitu

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
prorektor pre kvalitu
Kancelária: Nám. J. Herdu, miestnosť 114a
Telefón: 033 5565 138
E-mail: ladislav.lenovskyjohn(zav.)doeucm.sk
Konzultačné hodiny: utorok a streda od 10:00 do 11:00 hod.

Prorektor pre kvalitu metodicky riadi a zodpovedá rektorovi najmä za:

  • kvalitu, implementáciu, funkčnosť a rozvoj Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM;
  • koncepciu riadenia kvality na UCM;
  • stratégiu zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM;
  • koordinuje činnosť v oblasti riadenia, zabezpečovania a vyhodnocovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v rámci všetkých súčastí UCM;
  • navrhuje opatrenia na zvyšovanie kvality na UCM a kontroluje ich plnenie;
  • vypracováva a rektorovi predkladá ročnú správu o kvalite na UCM a vnútornú hodnotiacu správu o implementácii VSK UCM;
  • v zastúpení rektora, v miere a spôsobom určenými rektorom koordinuje činnosť RVHK;
  • riadi chod Oddelenia kvality UCM;
  • z titulu akademickej funkcie je členom Vedeckej rady UCM, kde zodpovedá za prípravu materiálov na rokovanie vedeckej rady.