Prorektorka pre vedu a výskum

prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
prorektorka pre vedu a výskum
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 114b
Telefón: 033 5565 133
E-mail: ildiko.matusikovajohn(zav.)doeucm.sk
Konzultačné hodiny: utorok a štvrtok od 10:00 do 11:00 hod.

Prorektor pre vedu a výskum metodicky riadi a zodpovedá rektorovi najmä za:

 • koncepciu riadenia vedecko-výskumného programu univerzity;
 • koncepciu vnútro-univerzitnej vedeckej spolupráce;
 • stratégiu/koncepciu budovania univerzitných vedeckých centier a laboratórií;
 • koncepciu riadenia vedeckej časti akreditácie univerzity;
 • vedeckú výchovu doktorandov a kvalifikačný rast vedecko-výskumných zamestnancov, s dôrazom na mladých vedeckých pracovníkov;
 • vypísanie výzvy, schvaľovanie a vyhodnotenie projektov mladých vedeckých pracovníkov UCM z Fondu pre podporu výskumu na UCM v Trnave;
 • vedecko-technickú spoluprácu s výskumnými inštitúciami, Slovenskou akadémiou vied, domácimi a zahraničnými univerzitami;
 • vynálezcovskú a zlepšovateľskú činnosť;
 • domáce a medzinárodné vedecké aktivity (konferencie, semináre, a využívanie k tomu pridelených finančných prostriedkov);
 • propagáciu a výstavníctvo výsledkov výskumu;
 • metodickú, koordinačnú a administratívnu podporu žiadateľom vedeckých projektov UCM z národných zdrojov, zdrojov Európskej únie a z iných zahraničných zdrojov;
 • riadenie Oddelenia vedy a výskumu a jeho spolupráce s Projektovým centrom rektorátu UCM;
  riadenie Centra informačných zdrojov;
 • koordináciu aktivít Centra pre podporu vedy a výskumu na UCM;
  chod Akademickej knižnice;
 • edičnú a vydavateľskú činnosť univerzity;
 • vypracovanie výročnej správy o vedecko výskumnej a umeleckej činnosti na UCM;
 • z titulu akademickej funkcie je členom Vedeckej rady UCM, kde zodpovedá za prípravu materiálov na rokovanie vedeckej rady vrátane podkladov k vymenúvacím konaniam za profesora a ich koordináciu.