Prorektorka pre vonkajšie vzťahy

doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
poverená funkciou prorektorky a pre vonkajšie vzťahy
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 114b
Telefón: 033 5565 133
E-mail: ildiko.matusikovajohn(zav.)doeucm.sk
Konzultačné hodiny: utorok a štvrtok od 10:00 do 11:00 hod.
Prorektor pre vonkajšie vzťahy metodicky riadi a zodpovedá rektorovi najmä za:

  • koncepcie zahraničných a domácich dohôd a spoluprác s partnerskými vzdelávacími a vedeckými inštitúciami vrátane ich plnenia a vyhodnocovania;
  • koordináciu a priebežnú realizáciu dohodnutých spoluprác vo forme projektov a mobilít pedagógov a študentov, osobných kontaktov zamestnancov a študentov UCM vrátane programov ERASMUS, CEEPUS, COST a i.;
  • medzinárodné a domáce odborné aktivity ako sú konferencie, semináre a workshopy;
  • koordináciu a vyhodnotenie zahraničných pracovných ciest zamestnancov UCM;
  • vzťahy s verejnosťou, činnosti v oblasti propagácie UCM, marketing, zverejňovania jej výsledkov, za informovanie o UCM na webovom sídle, sociálnych sieťach a v masovokomunikačných prostriedkoch;
  • z titulu akademickej funkcie je členom Vedeckej rady UCM, kde zodpovedá za prípravu materiálov na rokovanie vedeckej rady;
  • riadi Oddelenie vonkajších vzťahov a Oddelenie práce s verejnosťou rektorátu UCM.