Prorektorka pre medzinárodné vzťahy

doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy
Kancelária: Nám. J. Herdu 2
Telefón: 033 5565 547, 0903 410 210
E-mail: andrea.cajkovajohn(zav.)doeucm.sk

Prorektor pre medzinárodné vzťahy metodicky riadi a zodpovedá rektorovi najmä za:

  • rozvíjanie internacionalizácie UCM, vypracovávanie jej stratégií a analýzy ukazovateľov;
  • koncepcie zahraničných a domácich dohôd a spoluprác s partnerskými vzdelávacími a vedeckými inštitúciami vrátane ich plnenia a vyhodnocovania;
  • koordináciu a priebežnú realizáciu dohodnutých spoluprác vo forme projektov a mobilít pedagógov a študentov, osobných kontaktov zamestnancov a študentov UCM vrátane programov ERASMUS, CEEPUS, COST a i.;
  • koordináciu podávania nových (celouniverzitných) projektov medzinárodnej spolupráce a mobilít;
  • koncepcie a podporu pre medzinárodné a domáce odborné aktivity ako sú konferencie, semináre a workshopy;
  • koordináciu a vyhodnotenie zahraničných pracovných ciest zamestnancov UCM;
  • vzťahy s medzinárodnou verejnosťou, činnosti v oblasti cudzojazyčnej propagácie UCM, marketing, zverejňovania jej výsledkov, za informovanie o UCM na webovom sídle, sociálnych sieťach a v masovokomunikačných prostriedkoch;
  • riadi Oddelenie medzinárodných vzťahov UCM;
  • z titulu akademickej funkcie je členom Vedeckej rady UCM, kde zodpovedá za prípravu materiálov na rokovanie vedeckej rady.