Rada kvality IM

Interní členovia:
doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.

doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. – predseda Rady kvality IM
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc., mim. prof.
Ing. Jana Černá, PhD.
Ing. Juraj Litomerický, PhD.
PaedDr. Ľubica Varečková, PhD.

Zástupcovia študentov:
Dominika Miklovičová

Vanessa Prágaiová

Externí členovia:
prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. – Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, Katedra makro a mikroekonomiky

prof. Ing. Miloš Hitka, PhD. – Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska Fakulta, Katedra Ekonomiky, manažmentu a podnikania
doc. Ing. Viktória Ali Taha – prodekanka pre vzdelávanie a komunikáciu, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu

doc. Ing. Jana Blštáková, PhD. – prodekanka pre zahraničné vzťahy, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra manažmentu
doc. Ing. Ján Papula, PhD. – prodekan pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Katedra stratégie a podnikania
doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
PhDr. Ing. Václav Kupec, PhD. – Vysoká škola finanční a správní Praha, Fakulta ekonomických studií, Katedra ekonomie a managementu

Mgr. Danka Chválová – Slovak Business Agency, Odborný manažér akceleračného programu pre Trnavský kraj
Ing. Tomáš Ondrčka – generálny riaditeľ Sekcie cestovného ruchu, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky