Rada kvality

Rada kvality UCM v Trnave

  1. Rada kvality UCM je odborným, poradným, iniciačným a koordinačným orgánom Univerzity sv. Cyrila a Metoda  v oblasti implementácie uplatňovania politiky kvality v súlade s § 87a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (ďalej len „zákon“) zriadená rozhodnutím rektora UCM v Trnave zo dňa ........

  2. Podieľa sa na tvorbe vízie, poslania, stratégie a politiky kvality v rámci univerzity. Tak participuje na plnení  úloh univerzity v oblasti poskytovania vysokoškolského vzdelávania a podpory tvorivej vedeckej činnosti.

  3. Rada kvality pripravuje, kontroluje, hodnotí a koordinuje tvorbu, implementáciu a používanie vnútorného systému kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania Vnútorný systém kvality univerzity upravujú na svoje podmienky jednotlivé súčasti univerzity vo svojom vnútornom predpise.

  4. Koordinuje zavedenie, používanie, funkčnosť a implementáciu politiky kvality na UCM v Trnave.

  5. Zabezpečuje koordináciu činnosti fakultných rád kvality, priebežne kontroluje funkčnosť a výsledky vnútorného systému hodnotenia kvality vzdelávania na fakultách a odporúča rektorovi univerzity nápravné a preventívne opatrenia súvisiace s riadením, vyhodnocovaním a úpravami vnútorného systému hodnotenia kvality vzdelávania.

  6. Navrhuje rektorovi univerzity nápravné a preventívne opatrenia súvisiace s budovaním, vyhodnocovaním a korigovaním vnútorného systému kvality a podáva námety na zlepšenie scieľom zvyšovania kvality a výkonnosti riadených systémov.

  7. Kontroluje efektívnosť všetkých aktivít spadajúcich do pôsobnosti zabezpečovania kvality a systému manažérstva kvality UCM,

  8. Činnosť rady pre kvalitu sa riadi štatútom a harmonogramom postupu zabezpečovania kvality a budovania systému manažérstva kvality na UCM.

  9. Činnosť rady pre kvalitu koordinuje prorektor zodpovedný za oblasť kvality, zodpovedá za časový a vecný harmonogram implementácie systému zabezpečovania kvality na UCM. Pripravuje a poskytuje informácie o zabezpečovaní kvality na UCM poradným, samosprávnym a iným orgánom univerzity podľa požiadaviek rektora UCM.

  10. Predsedom rady pre kvalitu je rektor univerzity. Členmi rady pre kvalitu spravidla sú: prorektori univerzity, kvestor, koordinátor kvality, zástupcovia fakúlt, experti z oblasti systémov manažérstva kvality, zástupca študentov. Zástupcov fakúlt menuje rektor na základe odporúčania dekanov fakúlt.

Členovia Rady kvality Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave od 1.10.2018

Predseda:
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

Podpredseda:
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

Členovia:
Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.
doc. Ing. Renáta Nováková, PhD.
PhDr. Michal Lukáč, PhD.
PhDr. Marcel Behro
Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Mgr. Jana Koišová, PhD.
RNDr. Katarína Vulganová
doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.
PhDr. Michal Imrovič, PhD.
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.
doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.
RNDr. Iveta Luptáková Dirgová, PhD.
prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
Bc. Natália Mulinová (Študentská rada UCM)
Bc. Jakub Kňažko (Študentská rada UCM)