Referát ekonomiky práce

Referentka:
Mgr. Zuzana Mackovčínová, MBA
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 117/1b
Telefón: 033 5565 169
E-mail: zuzana.mackovcinova(zav.)ucm.sk

Referát ekonomiky práce vykonáva najmä túto agendu:

 • spolupodieľa sa pri príprave návrhov vnútorných predpisov a opatrení pre pracoviská UCM za oblasť ekonomiky práce;
 • spolupracuje pri návrhu rozpisu dotácie mzdových prostriedkov pre jednotlivé súčasti UCM;
 • sleduje čerpanie schválených dotácií, vyhodnocuje a usmerňuje čerpanie mzdových prostriedkov podľa položiek, zdroja financovania a funkčnej a ekonomickej klasifikácie a účelu ich použitia na rektoráte, fakultách a súčastiach UCM (IFBLR, ÚOS), ako aj za UCM ako celok;
 • vypracúva reporty z finančného informačného systému (ďalej len „FIS“) pre potreby riadenia v oblasti ľudských zdrojov, spracúva údaje, podklady a analytické materiály pre rozhodovanie vedenia UCM a pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“); pripravuje podklady za zamestnancov a čerpanie mzdových prostriedkov do výročných správ o hospodárení a o činnosti UCM;
 • vykonáva štvrťročne a ročne komplexné štatistické výkazníctvo za oblasť čerpania mzdových prostriedkov a počtov zamestnancov za celú UCM v zmysle pokynov príslušných štátnych organizácií (napr. Štatistický úrad SR, ministerstvo a pod.);
 • zabezpečuje uplatňovanie tarifných sústav a nadtarifných zložiek platov v súlade so zákonmi o odmeňovaní zamestnancov a ostatnými právnymi predpismi platnými v uvedenej oblasti;
 • vykonáva metodickú, konzultačnú a koordinačnú činnosť za oblasť ekonomiky práce pre zamestnancov jednotlivých súčastí UCM cez kľúčových užívateľov vo FIS;
 • vedie agendu platových náležitostí všetkých zamestnancov UCM;
 • zabezpečuje agendu súvisiacu s priznávaním odmien zamestnancom UCM;
 • poskytuje súčinnosť všetkým súčastiam UCM pri vypracovávaní pracovných náplní zamestnancov v súlade s katalógom pracovných činností;
 • zabezpečuje uplatnenie zákonných úprav v oblasti platových náležitostí;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.