ŠD Nám. J. Herdu 2 (UCM)

Oznamujeme študentom, ktorí sú ubytovaní v ŠD UCM na Nám. J. Herdu 2, že v súlade s rozhodnutím vedenia UCM a s opatreniami prijatými vládou SR sa študenti ubytovaní v Študentskom domove UCM môžu  odubytovať organizovaným spôsobom s tým, že to vopred nahlásia vedúcej študentského domova UCM Mgr. Krahulcovej na e-mailovej adrese: sona.krahulcova(zav.)ucm.sk.

E-mail musí obsahovať informáciu, kedy sa chcú odubytovať a zobrať osobné veci z internátu, musí byť zaslaný aspoň 48 hodín vopred kvôli bezpečnostným opatreniam zabraňujúcim šíreniu choroby COVID-19 (koronavírus) na UCM a prítomnosti väčšieho  počtu  ľudí na jednom mieste. Vstup do budovy bude koordinovaný vedúcou ŠD UCM a službukonajúcim vrátnikom, pri vstupe do budovy a v priestoroch ŠD UCM je potrebné dodržiavať  bezpečnostné odstupy minimálne 2 metre, všetkým vstupujúcim bude odmeraná teplota.

Pred vyzdvihnutím osobných vecí je potrebné e-mailom zaslať kópiu výpisov o zaplatení ubytovania, kľúče a preukaz v obálke, plastovom vrecúšku apod. odovzdať vedúcej ŠD UCM, príp. vhodiť do schránky pri dverách. Vstup do budovy je povolený len s ochranným rúškom a v rukaviciach. Naďalej platí trvalý zákaz návštev v študentskom domove.


Vrátenie poplatkov za ubytovanie

Poplatky uhradené za obdobie 15. marec – 30. apríl 2020, kedy študenti ubytovacie služby v ŠD UCM nevyužívali, budú  študentom vrátené  na číslo  účtu poslednej platby.

Zodpovedná osoba: Mgr. Soňa Krahulcová
Zdroj: vedúca ŠD