Kancelária kvestora

Vedúca kancelárie kvestora:

Mgr. Diana Nováková
Kancelária: Bučianska, miestnosť 316
Telefón: 033 5565 151
E-mail: diana.novakova(zav.)ucm.sk

Kancelária kvestora vykonáva najmä túto agendu:

  • komplexne zabezpečuje chod sekretariátu kvestora, vrátane jeho samostatného materiálno-technického zabezpečenia;
  • koordinuje prijímanie stránok a návštev kvestora;
  • zabezpečuje informácie a podklady pre rozhodovanie kvestora;
  • zabezpečuje organizáciu porád kvestora a vyhotovuje z nich záznam;
  • prijíma, protokolárne eviduje a expeduje korešpondenciu kvestora v papierovej aj elektronickej podobe;
  • samostatne pripravuje rutinnú korešpondenciu kvestora;
  • zabezpečuje archiváciu spisovej agendy kvestora;
  • eviduje a distribuuje úlohy a pokyny uložené kvestorom a sleduje ich plnenie;
  • eviduje a vyhodnocuje agendu zmlúv;
  • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.