Sídlo a kontaktná adresa

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Ústav občianskej spoločnosti
Hajdóczyho č. 1
917 01 Trnava

Tel.: 033 5565 631