Služby

Univerzitná knižnica UCM v Trnave poskytuje používateľom základné a špeciálne knižnično-informačné služby. Konkrétne informácie sú uvedené v Knižničnom a výpožičnom poriadku UK UCM v Trnave.

Výpožičné

• absenčné - výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice
• prezenčné - výpožičky knižničných dokumentov v priestoroch knižnice

Konzultačné

• o katalógoch, fondoch a službách knižnice a ich využívaní
• konzultácie pri využívaní informačných technológií

Reprografické

• kopírovanie výlučne z dokumentov nachádzajúcich sa v knižnici

Medziknižničná výpožičná služba MVS, medzinárodná medziknižničná výpožičná služba MMVS

Medziknižničné výpožičné služby (MVS) a medzinárodné medziknižničné výpožičné služby (MMVS) sú knižnično-informačné služby spočívajúce v poskytovaní výpožičiek kníh, kópií časti dokumentov (typu: článok z časopisu, stať zo zborníka, časť  monografie) z papierových, mikrografických i elektronických zdrojov. Univerzitná knižnica UCM poskytuje tieto služby pedagógom, vedeckým pracovníkom, doktorandom a študentom UCM v Trnave na základe písomnej žiadanky. Žiadanku MVS môžete odoslať vyplnením elektronického formulára alebo osobne v Univerzitnej knižnici UCM vyplnením štandardného tlačiva. Služby MVS a MMVS sú platené.

Výpožičná doba je 5  týždňov, pričom 5. týždeň je určený na vrátenie knihy poštou do požiadanej knižnice. Požiadaná knižnica zároveň môže výpožičnú dobu upraviť v závislosti od typu dokumentu. O predĺženie výpožičnej lehoty pri MVS je potrebné požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím. Univerzitná knižnica UCM požiada o predĺženie tú knižnicu, ktorá príslušný dokument zapožičala. Výpožičnú lehotu pri MMVS nemožno predlžovať. Čitatelia si najskôr musia overiť, či sa žiadaný dokument – kniha alebo časopis, z ktorého žiadajú kópiu článku nenachádza vo fonde Univerzitnej knižnice (on-line katalóg, zoznam periodík na web stránke Univerzitnej knižnice UCM). Individuálny čitateľ potom vypĺňa žiadanku na MVS. Predpokladom úspešného vybavenia požiadavky na MVS je uvedenie presných bibliografických údajov žiadaného dokumentu.

Nenašli ste v našom fonde novú knihu, ktorú ste hľadali?   Napíšte nám o nej základné informácie!

Tieto informácie nie sú záväzné pre nákup literatúry, majú len informatívny charakter. Nezabudnite vyplniť e-mail, ak chcete byť informovaný o stave požiadavky.

Návrh na zakúpenie knihy pre študentov
 
: *
: *
: *
:  
:  
 
Týmto dávam súhlas Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, IČO 36 078 913 so spracovaním mojich osobných údajov na účel vedenia evidencie súťažiacich a to v roszahu: meno, priezvisko, adresa, názov školy a fakulty, telefónne číslo, e-mail i na účel propagácie aktivity vo verejnom záujme zverejnením výsledkov súťaže na webovej a facebookovej stránke prevádzkovateľa a v tlačených propagačných materiáloch prevádzkovateľa.