Spätná väzba, dotazníky

Spätná väzba je nutnou súčasťou komunikácie, či už verbálnej alebo neverbálnej. Celkovo je spätná väzba kľúčovým nástrojom na zlepšenie, zvyšovanie kvality v mnohých aspektoch života a práce. Je dôležité, aby bola konštruktívna, jasná a aby bola účinná a prospešná pre všetky zúčastnené strany. Mala by odpovedať na otázku, či ide organizácia správnym smerom. Je nevyhnutné poznať vní­manie všetkých zúčastnených na organizáciu.
Spätnou väzbou sa získava množstvo informá­cií, ktoré je možné využiť v prospech zlepšova­nia činností a procesov v organizácii. Získavajú sa ňou dôle­žité a cenné informácie nevyhnutne potrebné pre každú organizáciu a jej vedenie, ktoré slúžia ako podklad k zlepšovaniu jej procesov, služieb a servisu. Je to zrkadlo, ako funguje daná organizácia. Spätná väzba má význam, ak ju nerealizujeme len jednorazovo, ale opakovane – teda cyk­licky opakujeme a hľadáme súvislosti a vyhodnocujeme výsledky, ktoré následne premietame do nápravných opatrení a plánov zlepšovania. Spokojnosť zainteresovanej strany (študent, zamestnanec, zástupca praxe, verejnosť...) možno definovať ako súhrn pocitov zainteresovanej strany, odvodený od rozdielov medzi jeho očakávaniami a vnímanou realitou.