Spoločenská zodpovednosť

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ - Corporate Social Responsibility (CSR)

Spoločenská zodpovednosť (CSR) predstavuje riadenie činností organizácie v troch prepojených oblastiach - ekonomickej, sociálnej a environmentálnej (3 piliere spoločenskej zodpovednosti), pričom ide predovšetkým o dobrovoľný záväzok organizácie konať v záujme zainteresovaných strán interných (študenti, zamestnanci)  aj externých (verejnosť, spolupracujúci partneri atď.) aj z hľadiska dopadov na výkonnosť, ľudské zdroje a na životné prostredie.
K základným princípom, ktoré by sa v rámci uplatňovania CSR mali v organizácii rešpektovať sú – zodpovednosť, transparentnosť, etické správanie, rešpektovanie záujmov zainteresovaných strán, rešpektovanie noriem správania sa, rešpektovanie ľudských práv a ďalšie.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave svojou činnosťou dokazuje uvedomenie si všetkých 3 pilierov CSR. Je si vedomá ovplyvňovania prostredia a presahu resp. dopadu jej činností do vnútra organizácie i do externého prostredia. Má spracovanú Metodiku vytvárania stratégie UCM pre udržateľný rozvoj a predbežné ciele udržateľného rozvoja,26.9.2023 (intranet).

PROJEKTY

Vybrané univerzitné projekty:

PROJEKT UCM GREEN MISSION (2021-2022)                        

UCM rieši projekt zameraný na

  1. zníženie energetickej náročnosti budov,
  2. vytvorenie zelených zón na akademickej pôde a zelená prevádzka,
  3. vzdelávanie a kreativita študentov v oblasti ochrany životného prostredia a "zelených technológií";

Konkrétne realizované aktivity 

Projekt COVID-19

Projekt má interdisciplinárny charakter, ktorý reaguje na výzvy spôsobené pandémiou COVID-19 v oblasti prírodných, zdravotníckych, sociálnych, humanitných a ekonomických vied. Integruje znalosti a zručnosti tvorivých pracovníkov UCM v Trnave a dáva odpovede na dva zásadné problémy: navýšenie kapacity infraštruktúry a ľudských zdrojov pre diagnostiku a zdravotnícku pomoc v reálnom čase a riešenie vážnych sociálnych problémov v dôsledku izolácie jednotlivcov populácie.

AKTIVITY

Vybrané aktivity v rámci uplatňovania spoločenskej zodpovednosti s dopadom a pozitívnym prínosom na spoločnosť a interné a externé zainteresované strany:

2024

2023

ARCHÍV

V ekonomickej a environmentálnej oblasti je nastavený celý rad politík súvisiacich s transparentným riadením zdrojov, uplatňovaniu postupov na predchádzanie korupcii, riešenie konfliktu záujmov, neetického správania, spôsobu riadenia nakladania s odpadmi atď.
Viac: vsk.sk a legislatíva univerzity.