Športové a kultúrne aktivity študentov

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave podporuje mimoškolskú aktivitu svojich študentov formou finančných príspevkov na zabezpečenie športových a kultúrnych akcií. Každoročne je okrem účelového príspevku zo strany Ministerstva školstva vedy výskumu a športu vyčlenená časť finančných prostriedkov aj v rámci rozpočtu univerzity.

Postup pri predkladaní a schvaľovaní žiadostí o príspevok na športové a kultúrne akcie študentov upravuje vnútorný predpis univerzity. Študenti majú možnosť predkladať do konca kalendárneho roka svoje žiadosti o finančný príspevok na akcie, ktoré chcú usporiadať v nasledujúcom kalendárnom roku. 

Organizátori jednotlivých akcií, na ktorých sa finančne podieľa UCM, sú povinní v rámci propagácie akcií uvádzať aj informáciu o tom, že akciu finančne podporila UCM. Okrem toho majú možnosť propagovať akciu prostredníctvom webovej stránky UCM a po ukončení akcie zverejniť zhodnotenie akcie a prípadnú fotogalériu (videogalériu) z akcie.

Finančná podpora zo strany univerzity:

Žiadosť o príspevok na príspevok na športové a kultúrne aktivity študentov sa podáva prorektorovi pre vzdelávanie, prostredníctvom referentky Organizačného oddelenia:
PhDr. Jana Polakovičová, MBA
Kancelária: 110b (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 117
E-mail: jana.polakovicova(zav.)ucm.sk