Ubytovacia komisia

Ubytovacia komisia

PhDr. Michal Lukáč, PhD.
prorektor pre vzdelávanie - predseda UK UCM

PhDr. Marcel Behro
kvestor - podpredseda UK UCM

Mgr. Soňa Krahulcová
vedúca ŠD - tajomníčka UK UCM

PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Filozofickej fakulty

RNDr. Beata Vranovičová, PhD.
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Fakulty prírodných vied

Mgr. Juliana Mináriková, PhD.
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Fakulty masmediálnej komunikácie

PhDr. Michal Imrovič, PhD.
zastupujúci prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Fakulty sociálnych vied

Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková, PhD.
poverená prodekanka pre vzdelávanie Fakulty zdravotníckych vied

doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
zástupca riaditeľky Inštitútu manažmentu pre pedagogický proces a ďalšie formy vzdelávania

Bianca Gubová
zástupkyňa študentov