Ubytovacia komisia

Ubytovacia komisia

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.
poverený funkciou prorektora pre vzdelávanie - predseda UK UCM

PhDr. Marcel Behro
kvestor - podpredseda UK UCM

Mgr. Soňa Krahulcová
vedúca ŠD - tajomníčka UK UCM

PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Filozofickej fakulty

RNDr. Beata Vranovičová, PhD.
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Fakulty prírodných vied

Mgr. Juliana Mináriková, PhD.
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Fakulty masmediálnej komunikácie

PhDr. Michal Imrovič, PhD.
zastupujúci prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Fakulty sociálnych vied

RNDr. Katarína Vulganová, PhD.
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Fakulty zdravotníckych vied

doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.
zástupkyňa riaditeľa Inštitútu manažmentu pre vzdelávanie a vonkajšie vzťahy

Karin Lepetová
zástupkyňa študentov