Ukazovatele kvality VSK UCM

Ukazovatele vnútorného systému kvality (VSK) UCM sú súčasťou článkov 25 a 26 vnútorného predpisu VP č. 23/2022 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokého školstva na UCM v Trnave 

Ukazovatele VSK UCM pozostávajú z:

  • ukazovateľov kvality vzdelávania,
  • ukazovateľov kvality tvorivej činnosti,
  • ukazovateľov pre vnútorný systém kvality,
  • ukazovateľov pre internacionalizáciu.

Ukazovatele kvality vzdelávania slúžia na:
- monitorovanie, hodnotenie, revidovanie a periodické schvaľovanie ŠP na UCM,
- riadenie ŠP,
- monitorovanie a hodnotenie kvality výučby (podľa štruktúry ukazovateľov kvality vzdelávania).
Ukazovatele kvality vzdelávania ročne monitorujú a vyhodnocujú osoby zodpovedné za vzdelávanie (prodekan pre vzdelávanie/poverená osoba) na úrovni súčastí UCM a  prorektor pre vzdelávanie na UCM. Vývoj ukazovateľov a výsledky ich hodnotenia sú súčasťou správ o vzdelávaní na UCM a správ na fakulte/inštitúte.
Vybrané ukazovatele vzdelávania slúžia na monitorovanie, hodnotenie a riadenie internacionalizácie.

Ukazovatele kvality tvorivej činnosti slúžia na:
- monitorovanie a hodnotenie kvality učiteľov, skupín osôb, ŠP, ŠO, pracovísk, súčastí UCM, UCM,
- monitorovanie a hodnotenie kvality doktorandského štúdia a doktorandov,
- monitorovanie, identifikáciu a podporu excelentnosti na UCM.
Ukazovatele kvality tvorivej činnosti ročne monitorujú a vyhodnocujú na úrovni súčastí UCM osoby zodpovedné za tvorivú činnosť (prodekan pre vedu a výskum/poverená osoba) a na UCM prorektor pre vedu a výskum. Vývoj ukazovateľov a výsledky ich hodnotenia sú súčasťou správ o tvorivej činnosti na UCM a správ na fakulte/inštitúte.

Ukazovatele pre vnútorný systém sa používajú na monitorovanie a vyhodnocovanie implementácie a funkčnosti VSK UCM.

Zoznam ukazovateľov VSK – tabuľka (autorizovaný prístup)

Vývoj ukazovateľov VSK (autorizovaný prístup)

Ukazovatele sledované v súvislosti s činnosťou centier podpory (autorizovaný prístup)